Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-46

ZK-01-2012-46.doc  ZK-01-2012-46pr01.pdf  ZK-01-2012-46pr02.doc  ZK-01-2012-46pr03.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-01-2012-46
NázevDodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč- Raabs se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, IČO: 75122863 (dále jen příjemce ) na realizaci projektu Kofinancování cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs (dále jen projekt ). Smlouva o poskytnutí podpory je obsahem materiálu ZK-01-2012-46, př. 3.
Příjemce požádal dopisem ze dne 29. 12. 2011 Kraj Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 5. 2012, a zároveň o prodloužení termínu pro doručení závěrečné zprávy, a to do 30. 6. 2012. Žádost příjemce včetně odůvodnění je obsahem materiálu ZK-01-2012-46, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost uvedenou v materiálu ZK-01-2012-46, př. 1 posoudil a navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2012-46, př. 2.
Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 24. 1. 2012 usnesením č. 0186/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2012-44, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2012-46, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz