Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-60

ZK-01-2012-60.doc  ZK-01-2012-60pr01.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-01-2012-60
NázevSchválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož investiční náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že se jedná
o areál, který po stavební stránce nevyhovoval potřebám bydlení klientů a nebyl vhodný ani k přestavbě. Umístění na okraji malé obce navíc ztěžuje sociální začleňování obyvatel. Správnost tohoto rozhodnutí následně potvrdilo i bližší prověření stavu hlavního objektu areálu po zřícení části stropu.
V rámci příprav realizace tohoto záměru byl na jednání rady kraje 12/2010 schválen Transformační plán Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace a dne 14. 5. 2010 byl schválen hodnotící komisí MPSV, na jednání rady kraje 13/2010 byl schválen investiční záměr pro první část transformace. Na jednání rady kraje 14/2010 byl schválen projekt Transformace ÚSP Jinošov.
V současné době projekt Transformace ÚSP Jinošov prochází druhou etapou - započetí realizace stavebních prací. Etapa první - příprava akcí - byla ukončena a po vyúčtování byla podána na MPSV žádost o platbu. Prostředky ve výši 4 421 494,00 byly připsány na účet projektu dne 13. 7. 2011.
Vzhledem k administrativně-technickým potížím, MPSV není prozatím schopno vystavit limitku na průběžné čerpání prostředků k hrazení nákladů probíhající druhé etapy projektu.
Aby bylo možno hradit náklady na stavební a související práce v termínech daných smlouvami s jednotlivými dodavateli, je třeba provést předfinancování zrealizovaných prací. Po ukončení 2. etapy a následném vyúčtování budou náklady na 2. etapu projektu uhrazeny z prostředků Integrovaného operačního programu. Předpokládané předložení žádosti o platbu je 28. 4. 2012.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o stavu projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-01-2012-60 a schválit poskytnutí finančních prostředků pro účely předfinancování 2. etapy projektu Transformace ÚSP Jinošov na úhradu nákladů podle materiálu ZK-01-2012-60, př. 1 ve výši 17 452 000 Kč. Tímto způsobem bude zajištěno předfinancování nákladů druhé etapy projektu. Je možné, že bude nutné také předfinancování při realizaci dalších etap, což bude řešeno vždy samostatným materiálem. Odbor sociálních věcí bude usilovat o zřízení limitního účtu, pokud bude možné tímto způsobem omezit rozsah předfinancování.
StanoviskaRada kraje usnesením 0176/04/2012/RK vzala na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-04-2012-34, př. 1 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové výši max. 17 452 000 Kč na částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-01-2012-60, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové výši max. 17 452 000 Kč na částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz