Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-63

ZK-01-2012-63.doc  ZK-01-2012-63pr01.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-01-2012-63
NázevPředběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvu Kraje Vysočina je předkládán na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism, p. o.) předběžný záměr projektu ve formě projektové fiše s pracovním názvem Vysočina fandí kultuře - propagace , bližší specifikace projektu je obsahem materiálu ZK-01-2012-63, př. 1. Jedná se o společný česko-rakouský projekt připravovaný do Fondu malých projektů v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ). Uzávěrka příjmu žádostí je 13. 1. 2012. Partnerem na české straně je Vysočina Tourism, p. o., partnerem na rakouské straně je Niederösterreichisches Dokumentationszentrum für moderne Kunst ze St. Pöltnu.
Začátek realizace projektu se předpokládá na únor 2012, na základě zkušeností předpokládá Vysočina Tourism, p. o. ukončení celého projektu po stránce finančního vyúčtování a proplacení finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) do konce roku 2013. Cílem projektu Vysočina fandí kultuře - propagace je realizace marketingové kampaně a propagace kulturních akcí konaných v Kraji Vysočina v roce 2012, za účelem zvýšení povědomí o kulturních akcích konaných v Kraji Vysočina mezi domácími, ale i zahraničními návštěvníky (návštěvníci převážně z Dolního Rakouska), a pomocí této kampaně přispět k turistickému oživení celého regionu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, p. o. dle materiálu ZK-01-2012-63, př. 1. Posouzení projektu (dle Pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11) bylo provedeno na základě doručené projektové fiše.
Projektový záměr plně odpovídá hlavnímu účelu výše uvedené příspěvkové organizace, která byla zřízena za účelem zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v Kraji Vysočina. V předmětu činnosti má tato příspěvková organizace kromě jiného také uvedenu propagaci a prezentaci regionu na celonárodním a zahraničních trzích. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. Předběžný rozpočet, který je stanoven na realizaci tohoto projektu činí 602 353 Kč (23 529 EUR při kurzu 25,60 CZK/EUR). Tato částka bude z 85 % (tj. 512 000 Kč) kofinancována z ERDF. Vlastní podíl spoluúčasti příspěvkové organizace představuje částku 15 % (tj. 90 353 Kč). Veškeré náklady na tento projekt ponese Vysočina Tourism, p. o. Role partnera bez finanční spoluúčasti spočívá v pomoci při realizaci marketingových aktivit zaměřených na rakouského návštěvníka. V případě schválení předkládaného projektového záměru a jeho následné realizace bude nutné projekt předfinancovat z rozpočtu kraje formou půjčky příspěvkové organizaci. Tato organizace má bohaté zkušenosti s vedením a realizací projektů. Problémům při navracení finančních prostředků do rozpočtu kraje lze předejít důkladným a odpovědným zpracováním projektové žádosti a projektového rozpočtu. Realizací projektu dojde k propagaci a ke zviditelnění kulturních akcí pořádaných v Kraji Vysočina v roce 2012, zintenzivnění spolupráce mezi Vysočina Tourism, p. o. a subjekty pořádajícími kulturní akce, k navázání a prohloubení spolupráce se zahraničním partnerem z Dolního Rakouska a k prohlubování dobrých sousedských vztahů. Neopomenutelným přínosem projektu je i propagace dobrého jména Kraje Vysočina jakožto subjektu podporujícího mnohé kulturní akce v Kraji Vysočina. V současné nelehké ekonomické situaci představuje předložení projektu do OP AT-CZ možnost získání dalších finančních prostředků na podporu rozvoje oblasti kultury a cestovního ruchu.
Projektový záměr byl projednán s Ing. Tomášem Škarydem, radním pro oblast cestovního ruchu a kultury, který plně tento projekt podporuje. OKPPCR doporučuje zastupitelstvu kraje:
- vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, p. o. dle materiálu ZK-01-2012-63, př. 1
- schválit závazek kraje na zabezpečení předfinancování tohoto projektu a
- schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti připadající na Vysočina Tourism, p. o.
V případě, že projekt bude podpořen dotací z OP AT-CZ, bude předložen orgánům kraje návrh smlouvy o půjčce s určením pro Vysočina Tourism, p. o. na financování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace včetně příslušného rozpočtového opatření.
StanoviskaGremium ředitele - členové grémia souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky.
Odbor regionálního rozvoje - projektový záměr Vysočina fandí kultuře - propagace je v souladu s prioritní osou 1, oblastí podpory 2: Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13. Doporučujeme projektový záměr, rozpočet projektu a přeshraniční dopad aktivit konzultovat u administrátora zodpovědného za realizaci Fondu malých projektů v Kraji Vysočina tj. s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina.
Rada kraje na svém zasedání dne 3. 1. 2012 usnesením č. 0024/01/2012/RK schválila předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-01-2012-24, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje přijmout níže navrhované usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-63, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
* předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace do výše 602 353 Kč (tj. 23 529 EUR) předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
* zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 90 353 Kč (tj. 3 529 EUR) projektu Vysočina fandí kultuře - propagace z rozpočtu kraje.
Odpovědnost OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz