Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-70

ZK-01-2012-70.doc  ZK-01-2012-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-01-2012-70
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
Zpracoval P. Bureš, R. Zvolánek
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi určeného pro obce nebo svazky obcí s maximální podporou 400 000 Kč na jeden projekt.
Grantový program zahrnuje tři podprogramy. Cílem podprogramu A - Zásobování pitnou vodou je zvýšit podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpořit obnovu zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Cílem podprogramu B - Odvádění a čištění odpadních vod je zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů za účelem zlepšení kvality povrchových nebo podzemních vod. Cílem podprogramu C - Ochrana před povodněmi je zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v obcích.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program Čistá voda 2012 v objemu 5 500 000 Kč na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi a navrhuje vyhlásit tento grantový program podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Grantový program pomáhá zajistit základní občanskou vybavenost v obcích na území kraje a zároveň pomáhá chránit obyvatele a jejich majetek před povodněmi. O tento grantový program žadatelé projevují každoročně velký zájem, přičemž v roce 2012 bude probíhat již 11. rokem, což dokazuje jeho správné zaměření.
Výstupy (studie a projektové dokumentace zejména pro územní nebo stavební řízení) spolufinancované tímto grantovým programem slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky ze státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, které tyto studie nebo projektové dokumentace přímo nepodporují. Vyvolané investice v Kraji Vysočina na samotné realizace staveb vodních děl činí každoročně stovky milionů korun. Realizace studií a projektových dokumentací i následná realizace staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a dalších vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u projektových kanceláří a stavebních firem a tedy i pozitivní vliv na zaměstnanost a rozvoj regionu.
StanoviskaUsnesením 0166/04/2012/RK ze dne 24. 1. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Čistá voda 2012 dle materiálu ZK-01-2012-70, př. 1.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00280.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2012 dle materiálu ZK-01-2012-70, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* .................... předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2012 ;
* garantem grantového programu Čistá voda 2012 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz