Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2012, které se bude konat dne 14.02.2012 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2011
2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2011
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
5. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
6. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
7. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
8. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
9. Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
11. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
12. Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
13. Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
15. Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
17. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
18. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
19. Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
22. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení 0475/06/2011/ZK
23. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
24. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
25. Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín
26. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
29. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
30. Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
31. Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
32. Nabytí nemovitosti v k. ú. Velké Meziříčí
33. Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
34. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
35. Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
36. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
37. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
38. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
40. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
41. Nabytí nemovitosti v k.ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
42. Projekt - Zásah bez hranic
43. Strategie Kraje Vysočina 2020
44. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
46. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
47. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
48. Změna ve školském rejstříku
49. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
50. Změny ve školském rejstříku
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
54. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
55. Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
56. Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
57. Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
58. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
59. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
60. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
61. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
62. Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
63. Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
64. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
65. 012-65 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
66. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012
67. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
68. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
69. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
70. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
71. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2012
72. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2012
73. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2012
74. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
75. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
76. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
77. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
78. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
79. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz