Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-13

ZK-01-2012-13.doc  ZK-01-2012-13pr01.doc  ZK-01-2012-13pr02.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-01-2012-13
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Bystrá.
Obec Bystrá požádala svým dopisem ze dne 10. 11. 2011 o darování pozemků par. č. 697/3 a par. č. 697/4, oddělených geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá. Pozemky jsou zastavěny chodníky.
Obec Bystrá provedla opravu stávajících chodníků podél silnice III/34775 na části pozemku par. č. 697/2 v rámci stavby oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá . Pro potřeby územního a stavebního řízení byla na základě usnesení 0119/04/2011/RK v měsíci lednu 2011 uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Bystrá smlouva zakládající právo provést stavbu.
Usnesením 0108/02/2011/ZK schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Smlouvu o budoucí darovací smlouvě na darování části pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá. Zveřejnění záměru darování proběhlo na úřední desce krajského úřadu ve dnech 3. 2. - 7. 3. 2011.
Pozemek par. č. 697/2 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Bystrá na listu vlastnictví č. 95.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2, oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou tedy pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0108/02/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Bystrá, podle které se kraj Vysočina zaváže darovat a obec Bystrá zaváže přijmout do svého vlastnictví část pozemku par. č. 697/2 v k. ú. Bystrá a obci Bystrá, která bude zastavěna chodníkem při realizaci stavby Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá .
Usnesením 0012/01/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2, oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 697/3 o výměře 45 m2 a par. č. 697/4 o výměře 85 m2, oddělené geometrickým plánem č. 188-137/2011 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá;
schválit
dodatek č. 717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-13, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz