Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-06

ZK-01-2012-06.doc  ZK-01-2012-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-01-2012-06
NázevNávrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
Zpracoval J. Kopecká, A. Krištofová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuPo skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2012. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2011, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2011. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2011 více než 500 mil. Kč (v závěru roku 2011 nedošlo k převodu přeplněných daňových příjmů do Fondu strategických rezerv). Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2012 ve výši 34 mil. Kč.
V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2012, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2011. Tyto požadavky představují závazky z roku 2011, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2012. Dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na příslušné kapitole (Nemovitý majetek, Zdravotnictví) či jde o zapojení nedočerpané dotace na Program obnovy venkova nebo na podporu projektu Vysočina fandí kultuře . Nevyčerpané prostředky z kapitoly Informatika ve výši 2 350 000 Kč budou převedeny do kapitoly Evropské projekty na realizaci projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba . Dále je třeba do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí zapojit zůstatek účtu ZBÚ - ISNOV ve výši 4 407 520 Kč na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny .
Návrh řešení Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-06, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a návrh na převod finančních prostředků do kapitoly Evropské projekty na zvláštní účet projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba . Dále ekonomický odbor navrhuje do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí zapojit zůstatek účtu ZBÚ - ISNOV ve výši 4 407 520 Kč na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny .
Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0162/04/2012/RK zastupitelstvu kraje schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 do rozpočtu roku 2012 dle přílohy 1 předkládaného materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2012 dne 31. 1. 2012.
Odbor školství, mládeže a sportu a odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00252. 0002.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00287.
Odbor zdravotnictví a odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00260.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 v celkové výši 213 024 310 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-06, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699 o částku 1 000 000 Kč určenou na vybavení rekonstruované školní kuchyně;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, IČO 00094854 o částku 1 500 000 Kč na zajištění projektu Vysočina fandí kultuře ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 1 026 720 Kč;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 803 520 Kč;
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 661 200 Kč;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 670 560 Kč;
- Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 713 520 Kč;
- Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 752 400 Kč;
- Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 59 520 Kč;
- Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 69 360 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 817 200 Kč;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 702 960 Kč;
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 376 200 Kč;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 695 760 Kč
- Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 700 080 Kč
- Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 531 960 Kč;
- Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 251 280 Kč;
- Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 254 160 Kč;
* převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba ;
* zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši 4 407 520 Kč do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny .
Odpovědnost ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz