Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-07

ZK-01-2012-07.doc  ZK-01-2012-07pr01.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-01-2012-07
NázevFinanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDotace ze státního rozpočtu České republiky jsou obcím poskytovány dle § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud není zákonem stanoveno jinak. Uvedenou činnost kraje vykonávají v přenesené působnosti.
Dne 30. 12. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. Součástí tohoto zákona jsou finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu).
V Kraji Vysočina je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 stanoven ve výši 514 242 tis. Kč v předepsané struktuře dotací (příspěvek na výkon státní správy - 435 028 tis. Kč, příspěvek na školství - 79 214 tis. Kč). Pro srovnání uvádíme údaje ze schváleného rozpočtu České republiky na rok 2011: celkový finanční vztah pro obce Kraje Vysočina činil 526 278 tis. Kč, z toho příspěvek na výkon státní správy byl ve výši 447 110 tis. Kč a příspěvek na školství 79 168 tis. Kč.
Návrh řešení Ekonomický odbor provedl rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina dle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci příspěvků na rok 2012 (Příloha 1 materiálu). Rozpis těchto dotačních titulů byl obcím písemně oznámen na začátku měsíce ledna 2012 a v průběhu roku jim budou dotace postupně uvolňovány v zpravidla měsíčních zálohách.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 24. 1. 2012 usnesením č. 0161/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-07, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz