Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-35

ZK-01-2012-35.doc  ZK-01-2012-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-01-2012-35
NázevVyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku zřizovací listiny týkajícího se vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina byl investorem stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice. Před zahájením předmětné stavby uzavřel Kraj Vysočina se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky a část původní silnice II/352 se všemi součástmi a příslušenstvím. Majetkoprávní převod měl proběhnout po nabytí právní moci správního rozhodnutí na vyřazení daného úseku silnice II/352 ze silniční sítě a tomu odpovídalo i vyhotovení příslušného geometrického plánu č. 223-1004/2009 v k.ú. Heroltice u Jihlavy. Vzhledem ke skutečnosti, že Zastupitelstvo města Jihlavy nepřijalo usnesení o uzavření darovací smlouvy v obsahu uzavřené smlouvy o budoucí darovací smlouvě a dále z nutnosti vyznačení všech změn dle výše uvedeného geometrického plánu v katastru nemovitostí, je třeba schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 312/26 v k.ú. Heroltice u Jihlavy z hospodaření vyjmuta.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-35, př. 1.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0143/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-04-2012-02, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit dodatek č. 734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-35, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 30. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz