Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-16

ZK-01-2012-16.doc  ZK-01-2012-16pr01.xls  ZK-01-2012-16pr02.xls  ZK-01-2012-16pr03.doc  ZK-01-2012-16pr04.doc  ZK-01-2012-16pr05.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-01-2012-16
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnic III/34776 a III/13117 Dudín - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků stavby silnic III/34776 a III/13117 v průjezdním úseku obce Dudín.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení tělesa silnic od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 200-97/2011 pro k. ú. Dudín, který vypracoval Ing. František Prkna, U pivovaru 5, Jihlava.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo tělesa silnic v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dudín a pozemky zastavěné silnicemi v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků do vlastnictví obce Dudín, nabytí pozemku do vlastnictví kraje a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 1974/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 rada kraje rozhodla zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Dudín, zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dudín nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-40-2011-03, př. 2 z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dudín;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 2 z vlastnictví obce Dudín do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 3;
* dodatek č. 721 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-16, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz