Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-69

ZK-01-2012-69.doc  ZK-01-2012-69pr01.doc  ZK-01-2012-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-01-2012-69
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení mateřských škol umístěných v obcích kraje s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt. V letech 2009, 2010 a 2011 byla vyhlášena tři kola tohoto programu. Dosud bylo podpořeno celkem 107 projektů celkovou částkou 13,7 mil. Kč. Z důvodu klesajícího zájmu žadatelů z řad malých obcích o tento typ dotace byl pro rok 2012 rozšířen možný okruh žadatelů na všechny obce Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu rekonstrukcí, oprav, modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol.
Realizace navrhovaného grantového programu bude mít dle zkušeností z předchozích kol pozitivní vliv na objem zakázek u drobných místních podnikatelů a stavebních firem, což přispěje k oživení podnikatelského prostředí a zachování pracovních míst na venkově. Na četné žádosti z řad obcí nad 2 000 obyvatel byl program otevřen pro všechny obce kraje. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grant ve výši 4 mil. Kč.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00265.

Rada Kraje Vysočina:
Usnesení č. 0185/04/2012/RK - rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program ,,Naše školka 2012 dle materiálu RK-04-2012-43, př. 1.

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina:
Usnesení č. 04/01/2012/VRR - Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit GP Naše školka 2012 .
Usnesení nebylo přijato (5 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2012 dle materiálu ZK-01-2012-69, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Naše školka 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2012 ;
* garantem grantového programu Naše školka 2012 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz