Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-66

ZK-01-2012-66.doc  ZK-01-2012-66pr01abcd.xls  ZK-01-2012-66pr02.xls  ZK-01-2012-66pr03.doc  ZK-01-2012-66pr04.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-01-2012-66
NázevFinanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2012
Zpracoval D. Vichr
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuObdobně jako v předchozích letech je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na schválení finanční alokace Fondu Vysočiny (dále i FV ), a to pro rok 2012.
V letech 2002 až 2010 byla struktura finančního rámce FV určena podle členění Programu rozvoje kraje Vysočina (dále i PRK ), a to do úrovně dílčích cílů. Tyto dílčí cíle byly naplněny finančními prostředky dle procentuálního klíče, který určoval míru významnosti cíle pro krajskou regionální politiku. Příloha č. 1 ukazuje vývoj prostředků ve FV v jednotlivých dílčích cílech (dle verze PRK z prosince 2007) za poslední tři roky vč. statistických údajů za jednotlivé GP (příloha č. 2a - rok 2009, příloha č. 2b - rok 2010, příloha č. 2c - rok 2011 a příloha č. 2d - struktura PRK z prosince 2007).

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:
rok 2002: 81,4 mil. Kč
rok 2003: 120,0 mil. Kč
rok 2004: 4,0 mil. Kč
rok 2005: 60,0 mil. Kč
rok 2006: 35,1 mil. Kč
rok 2007: 53,2 mil. Kč
rok 2008: 67,1 mil. Kč
rok 2009: 63,1 mil. Kč
rok 2010: 7,0 mil. Kč
rok 2011: 40,0 mil. Kč

Dosud nerozdělené zdroje Fondu včetně vratek z přidělených dotací z předchozích let tvoří aktuální disponibilní zůstatek Fondu, jehož výše k 31. 11. 2011 činí 15 102 502 Kč.
Návrh řešení Odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen KrÚ ) zpracovaly návrhy na vyhlášení grantových programů (dále jen GP ) pro rok 2012. Vzhledem k tomu, že dochází k častému opakování jednotlivých GP, vycházely odbory KrÚ ze zkušeností při administraci těchto GP v předchozích letech a z potenciálního zájmu žadatelů o opakující se či nově připravované GP. Rovněž byla snaha o to, aby nedocházelo k dublování finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV. Bylo bráno v potaz i zda navrhovaný GP přispěje ke zvýšení absorpční kapacity kraje s ohledem na zdroje z EU či státních programů. Důraz byl kladen i na to, aby navržené grantové programy, pokud je to možné, pomohly zmírnit dopady pokračující ekonomické krize.
Navrhovaný počet GP pro rok 2012 je 18 v souhrnném objemu ve výši 49 mil. Kč. Jejich přehled podrobněji ukazuje příloha č. 2. Jednotlivé odbory KrÚ zpracovaly k těmto navrhovaným grantovým programům komentáře - příloha č. 3.
I pro rok 2012 je navrženo zachovat členění finančního rámce FV dle struktury Programu rozvoje Kraje Vysočina, který zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc kraje směřovat. Vzhledem k tomu, že byla v prosinci 2011 Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválena aktualizace tohoto dokumentu a došlo i ke změně jeho struktury oproti předchozí verzi z prosince 2007, je navrhováno členění finančního rámce dle aktualizovaného dokumentu. Vzhledem k tomu, že nejvyšší úroveň PRK, tzv. prioritní oblasti, se člení na 47 nejrůznějších opatření, je navrženo i vzhledem k jejich počtu finanční rámec určit jen do úrovně těchto šesti prioritních oblastí. Následným vyhlášením grantových programů tak dochází k naplňování PRKu. Struktura aktualizovaného PRK je obsahem přílohy č. 4.
Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2012 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši 15 102 502 Kč a dále do FV převést částku v objemu 34 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem Fondu na částku 49 102 502 Kč.
Prostředky ve výši 49 mil. Kč navrhujeme přerozdělit mezi prioritními oblastmi PRKu dle přílohy č. 2. Částka ve výši 102 502 Kč zůstane ve Fondu nerozdělena.
StanoviskaStanovisko odboru ekonomického:
Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu.
Rada Fondu Vysočiny:
Rada Fondu na svém zasedání dne 10. 1. 2012 usnesením č. 0002/01/2012/RF doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.
Výbor regionální rozvoje:
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina vzal na vědomí přehled navrhovaných GP dle prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina (usnesení č. 02/01/2012/Vrr).
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučil, aby v budoucnu byly grantové programy vyhlašovány až po stanovení důležitosti (váhy) nově schválených prioritních oblastí obsažených v Programu rozvoje Kraje Vysočina (usnesení č. 03/01/2012/Vrr).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-66, př. 2;
* převod prostředků ve výši 34 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2011 do Fondu Vysočiny.
Odpovědnost V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz