Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-45

ZK-01-2012-45.doc  ZK-01-2012-45pr01.doc  ZK-01-2012-45pr02.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-01-2012-45
NázevNávrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš, J. Joneš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuTento materiál pojednává o poskytnutí půjčky Energetické agentuře Vysočiny za účelem předfinancování projektu FUWA - Future of Waste, který získal podporu z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu.
Energetická agentura Vysočiny je partnerem projektu FUWA - Future of Waste (dále jen projekt ), který získal podporu z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a je realizován od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014. Cílem tohoto projektu je řešení postupů, jak zkvalitnit způsoby nakládání s odpady, podpora výměny přeshraničních zkušeností a vypracování konceptů a nových řešení na všech stupních hierarchizace odpadu v obcích v příhraničních regionech. Dalšími partnery projektu jsou Mikroregion Telčsko, Univerzita Vídeň (BOKU) - Institut pro odpadové hospodářství a Ősterreichisches Őkologie-Institut (Rakouský ekologický institut).
Energetické agentuře Vysočiny se nepodařilo zajistit finanční prostředky pro předfinancování projektu, proto se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5 000 000 Kč na předfinancování projektu, viz materiál ZK-01-2012-45, př.1.
Přínos pro kraj lze spatřovat zejména v možnosti:
- Osvětové činnost a poradenství subjektům na území Kraje Vysočina (zejména kraji i krajem vybraným obcím včetně jejich obyvatel) v problematice související s odpadovým hospodářstvím,
- Poskytnutí elektronické verze a bezúplatné neomezené nevýhradní licence k výsledkům projektu FUWA (k užití autorského díla) ke všem známým způsobům užití, a to na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, pokud při realizaci projektu vznikne dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisu,
- Zveřejnění elektronické verze výsledků projektu FUWA k obecnému využití zejména subjektům na území Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽP ) a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na poskytnutí bezúročné půjčky Energetické agentuře Vysočiny ve výši 5 000 000 Kč na předfinancování projektu a uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-01-2012-45, př. 2.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytnutí půjčky.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 17. 1. 2012 usnesením č. 0133/03/2012/RK rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu RK-03-2012-34, př. 3 za předpokladu, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne o uzavření Smlouvy o půjčce dle materiálu RK-03-2012-34, př.2, doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu RK-03-2012-34, př. 2 a schválit převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste .
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-01-2012-45, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste .
Odpovědnost OŽP, ORR
Termín 31. 8. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz