Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-39

ZK-01-2012-39.doc  ZK-01-2012-39pr01.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-01-2012-39
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.
Pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2012-39, př. 1 (celková výměra 8230 m2) byly identifikovány na základě geometrických plánů a údajů katastru nemovitostí a je možné zahájit s jejich vlastníky proces majetkoprávního vypořádání. Je předpoklad, že na výkup těchto pozemků budou použity finanční prostředky ze státního rozpočtu - podprogramu 298226. Cílem podprogramu je realizace usnesení vlády č. 1570 ze dne 21. prosince 2009 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a dořešení výkupu pozemků od fyzických a právnických osob, které se nepodařilo vyřešit v rámci první etapy. Účast státního rozpočtu je ve výši max. 40 Kč/m2 nebo 50 Kč/m2 vykoupeného pozemku podle umístění pod silnicí III. nebo II. třídy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zahájit s vlastníky pozemků uvedených v materiálu
ZK-01-2012-39, př. 1 jednání o odprodeji pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy s nabídkou kupní ceny 40 Kč/m2 - u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 - u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a v případě dohody pozemky za navrženou kupní cenu vykoupit.
Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu - tj. vlastník silnice bude i vlastníkem silnicí zastavěných pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 0211/05/2012/RK rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-11, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-11, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
Návrh usneseníZastupitelstvo
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-39, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz