Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-17

ZK-01-2012-17.doc  ZK-01-2012-17pr01.xls  ZK-01-2012-17pr02.doc  ZK-01-2012-17pr03.doc  ZK-01-2012-17pr04.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-01-2012-17
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/01838 v průjezdním úseku místní částí Hřiště, obec Přibyslav.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 147-1271/2011 pro k. ú. Hřiště, který vypracovala GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 1 a pozemek par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav a část pozemku par.č. 124/1 díl c o výměře 1 m2, zastavěná silnicí, bude bezúplatně převedena z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o vzájemném převodu pozemků darem a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 1865/38/2011/RK ze dne 22. 11. 2011 rada kraje rozhodla zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s městem Přibyslav, zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-38-2011-05, př. 1 a pozemku par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště do vlastnictví města Přibyslav a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-38-2011-05, př. 1 a pozemek par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav, nabýt darem část pozemku par. č. 124/1 díl c o výměře 1 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 147-1271/2011 pro k. ú. Hřiště z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 1 a pozemek par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
* nabýt darem část pozemku par. č. 124/1 - díl c o výměře 1 m2 oddělený geometrickým plánem č. 147-1271/2011 a sloučený do pozemku par. č. 552/1 v k. ú. Hřiště z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 2;
* dodatek č. 723 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-17, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz