Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-05

ZK-01-2012-05.doc  ZK-01-2012-05pr01.doc  ZK-01-2012-05pr02.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-01-2012-05
NázevNávrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
Zpracoval L. Kettner, I. Fryšová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření a o uzavření smlouvy o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Usnesením č. 0475/06/2009/ZK zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen PUIP ) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Následně zastupitelstvo kraje usnesením č. 0398/05/2010/ZK schválilo navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč
na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu PUIP s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
2. etapou realizace Pavilonu urgentní a intenzivní péče, která není součástí projektu financovaného z ROP NUTS 2 Jihovýchod je částečné pořízení přístrojového vybavení pro PUIP tak, aby po ukončení stavební části mohl být pavilon vybaven odpovídajícím zázemím a využíván pro svůj účel.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, připravila návrh veřejné zakázky na dodávku přístrojového vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče v předpokládané výši 69 000 tis. Kč, kterou předložila odboru zdravotnictví v souladu s Pravidly rady kraje ke schválení.
Návrh řešení Usnesením č. 0119/03/2012/RK schválila rada kraje pořízení 3 ks rentgenové techniky (zobrazovací technika: RTG přístroj pojízdný s přímou digitalizací, RTG přístroj pojízdný - C rameno nepřímá digitalizace výkonný, RTG přístroj skiagrafický plně digitální) včetně zdrojů financování - odpisy.
Dalšími veřejnými zakázkami, které je nutno zrealizovat, jsou tyto nadlimitní veřejné zakázky:
- Dodávka a instalace přístrojového vybavení pro intenzivní péči ve výši 23 961 369 Kč vč. DPH;
- Dodávka a instalace vybavení pro operační sály ve výši 3 791 574,52 Kč vč. DPH;
- Dodávka a instalace vybavení (nábytku) Pavilonu urgentní a intenzivní péče
20 237 797 Kč vč. DPH.
Z důvodu nutnosti realizace těchto veřejných zakázek na zajištění přístrojového vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče a nutnosti finančního krytí vyplývajícího ze zákona a Pravidel rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 21. 12. 2010
č. 16/10 doporučila rada kraje usnesením č. 0183/04/2012/RK zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření - poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
dle materiálu ZK-01-2012-05, př. 1, v maximální výši 50 000 000 Kč spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši o částku 50 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 ve výši
50 000 000 Kč.
Finanční prostředky poskytnuté formou půjčky budou poskytovány průběžně na základě žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na kterých bude uveden typ půjčky (investiční, neinvestiční půjčka) a číslo bankovního spojení. Přílohou těchto žádostí budou kopie faktur.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky a k věci poznamenává, že ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012 je na kapitole Rezerva a rozvoj kraje vytvořena rezerva ve výši 210 000 tis. Kč, která má sloužit vedle pokrytí výpadků v daňových příjmech kraje i k financování mimořádných akcí ve zdravotnictví a dalších akcí plynoucích
ze strategických rozhodnutí zřizovatele.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu ZK-01-2012-05, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 50 000 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
ZK-01-2012-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz