Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-18upr1

ZK-01-2012-18upr1.doc
Číslo materiálu18upr1
Číslo jednacíZK-01-2012-18upr1
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Rouchovany
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Obec Rouchovany bude investorem akce Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany . Jedná se o vybudování chodníků s bezbariérovým přístupem o šířce 1,5 m podél silnice II/396.
Některé pozemky, na kterých by se měla uvedená akce realizovat jsou vedeny ve vlastnictví Kraje Vysočina. Obec Rouchovany proto OM požádala o uzavření smluv nezbytných pro potřeby územního a stavebního řízení na části pozemků par. č. 1115/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 870 m2, par. č. 1115/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 a par. č. 1115/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 478 m2 v k. ú. a obci Rouchovany.
V důsledku změny projektu obec Rouchovany ještě dodatečně požádala o uzavření smluv nezbytných pro potřeby územního a stavebního řízení na části pozemků par. č. 1104/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 599 m2 a par. č. 1118 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 368 m2 v k. ú. a obci Rouchovany.
Všechny výše uvedené pozemky jsou vedeny na listu vlastnictví č. 377, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Usnesením č. 0013/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje souhlasila se stavbou Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany , a zároveň rozhodla
* uzavřít s obcí Rouchovany smlouvu zakládající obci právo provést stavbu na částech pozemků kraje
* zveřejnit záměr darování částí pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V současné době již má OM s obcí Rouchovany smlouvy zakládající právo provést stavbu dle usnesení rady kraje uzavřeny.
Protože obec Rouchovany bude žádat o dotace ze SFDI, je zároveň nezbytné na tyto pozemky uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Podmínkou uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě je zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu. To, na základě výše uvedeného usnesení a u dodatečně žádaných pozemků na základě rozhodnutí náměstka hejtmana, proběhlo ve dnech 6. 1. 2012 až 7. 2. 2012 a 12. 1. 2012 - 13. 2. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Rouchovany na části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1104/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
V případě dokončení akce Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany bude zrekonstruován a prodloužen chodník podél silnice II/396 dle platných norem a to včetně vybudování bezbariérového přístupu.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného stavu geometrickým plánem a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v k. ú. a obci Rouchovany pro akci Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
StanoviskaUsnesením č. 0013/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a obec Rouchovany se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 1115/1, par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1104/3 a par. č. 1118 v k. ú. a obci Rouchovany určené k zastavění stavebními objekty realizovanými obcí Rouchovany v rámci akcí Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz