Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-36

ZK-01-2012-36.doc  ZK-01-2012-36pr01.doc  ZK-01-2012-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-01-2012-36
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Na OM se obrátil městys Luka nad Jihlavou se žádostí o uzavření darovací smlouvy na nově oddělený pozemek par. č. 1596/3 o výměře 292 m2 v k.ú. a obci Luka nad Jihlavou a předložil GP č. 984-206/2011, z něhož vyplývá, že tento pozemek je tvořen dílem a pozemku par. č. 1585/1 a dílem b pozemku par. č. 1596/1 v k.ú. Luka nad Jihlavou.
Usnesením 0033/01/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout. Smlouva o budoucí darovací smlouvě byla uzavřena dne 4. 2. 2010. Uzavření budoucí darovací smlouvy předcházelo zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 1596/1 tak, jak bylo uvedeno v žádosti městyse Luka nad Jihlavou. Zveřejnění proběhlo ve dnech 22. 1. - 22. 2. 2010. Z předloženého GP však vyplývá, že nově vzniklý pozemek je tvořen i dílem pozemku, u něhož zveřejnění darování dosud neproběhlo.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 1596/3 o výměře 292 m2. Vzhledem k tomu, že zveřejněný záměr darování se týkal pouze části tohoto pozemku, bylo třeba splnit zákonnou podmínku převodu a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování dílu a pozemku par. č. 1585/1 o výměře 118 m2 v k.ú. a obci Luka nad Jihlavou. Zveřejnění proběhlo ve dnech 21. 12. 2011 - 23. 1. 2012.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem nově vzniklý pozemek par. č. 1596/3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým se darovaný pozemek vyjímá z hospodaření KSUSV.
StanoviskaUsnesením 1913/39/2011/RK Rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování dílu a pozemku par. č. 1585/1 o výměře 118 m2 sloučeného dle GP č. 984-206/2011 do pozemku par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 vzniklý dle GP č. 984-206/2011 z dílu a pozemku par. č. 1585/1 a dílu b pozemku par. č. 1596/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Krajská správa údržbu silnic Vysočiny, cestmistrovství Jihlava již před uzavřením budoucí darovací smlouvy vyslovila souhlas se stavbou chodníku a požadovala provést po dokončení stavby majetkoprávní vypořádání.
ODSH nemá námitky proti darování nově vzniklého pozemku par.č. 1596/3 o výměře 292 m2 z vlastnictví kraje do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 vzniklý dle GP č. 984-206/2011 z dílu a pozemku par. č. 1585/1 a dílu b pozemku par. č. 1596/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
schvaluje
dodatek 735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2012-36, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. května 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz