Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-68

ZK-01-2012-68.doc  ZK-01-2012-68pr01.doc  ZK-01-2012-68pr02.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-01-2012-68
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty určeného pro obce, příspěvkové organizace obcí i kraje a jiné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení s maximální podporou 80 tis. Kč na jeden projekt.
Cílem tohoto grantového programu je zavedení principů přírodních zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity v intravilánech měst, městysů
a obcí. Přírodní zahrady jsou nedílnou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program v objemu 1,5 mil. Kč na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy materiálu ZK-01-2012-68, př. 1.
Podpora projektů přispěje k plnění cílů Koncepce EVVO Kraje Vysočina a republikového Akčního plánu EVVO na léta 2010 - 2012.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00282.

Usnesením č. 0174/04/2012/RK
rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 dle materiálu RK-04-2012-32, př.1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-68, př. 1;

jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* ............................ předsedou řídicího výboru grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 ;
* garantem grantového programu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz