Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-23

ZK-01-2012-23.doc  ZK-01-2012-23pr01.doc  ZK-01-2012-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-01-2012-23
NázevDarování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků obci Kostelec.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Kostelec o majetkoprávní vypořádání pozemků par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec. V rámci obnovy katastrálního operátu byly tyto pozemky odděleny přesným zaměřením silnice II/406 a tudíž bylo zjištěno, že nejsou součástí silničního tělesa a nejsou pro Kraj Vysočinu potřebné.
Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 88 pro k. ú. Kostelec u Jihlavy a obec Kostelec u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec. Pozemky nejsou silničními pozemky a jsou pro kraj zbytné.
Podmínka zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu byla ke dni konání zastupitelstva kraje splněna.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec a schválit dodatek zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.
Usnesením č. 1798/37/2011/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
schvaluje
Dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz