Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-43

ZK-01-2012-43.doc  ZK-01-2012-43pr01.doc  ZK-01-2012-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-01-2012-43
NázevStrategie Kraje Vysočina 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, I. Fryšová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1554/31/2011/RK Rada Kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) připravit koncepční rozvojový dokument kraje pro období 2014 - 2020 s názvem Strategie Kraje Vysočina 2020 (dále jen Strategie ).
Vznik dokumentu souvisí zejména s přípravou kraje na nové programovací období Evropské unie 2014-2020, kdy je žádoucí, aby byl připraven celokrajský dokument, který by identifikoval základní rozvojové směry (prioritní témata) Kraje Vysočina pro toto období a zároveň reflektoval nejzásadnější dokumenty, které předurčují podobu nového programovacího období tj. Strategii Evropa 2020 a obdobné dokumenty republikové úrovně - zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní program reforem ČR a vznikající Strategii regionálního rozvoje ČR. Tato Strategie by měla rovněž sloužit jako základní podklad při vyjednávání zájmů Kraje Vysočina v připravovaných sektorových či regionálních operačních programech, jejichž architektura by měla být známa v roce 2012.
Strategie vychází především z místního rozvojového potenciálu a stanovuje regionální prioritní okruhy pro období 2014 - 2020 za účelem posílení konkurenceschopnosti našeho kraje.
Pro přípravu této strategie byla ustanovena pracovní skupina ve složení: V. Novotný, M. Hyský, M. Vystrčil, S. Šíp, V. Kodet, M. Houška, Z. Dobrý, D. Oulehla, M. Černý, M. Březina, E. Janoušková, D. Vichr, M. Molák, I. Fryšová.
Dle pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) mají jednotlivé kraje do
31. 1. 2012 předložit MMR zpracovanou analýzu potřeb pro příští programovací období, která by měla sloužit jako příspěvek krajů k návrhu rozpracování národních rozvojových priorit a Strategie regionálního rozvoje ČR. Součástí analýzy má být v určené struktuře i identifikace návaznosti témat na cíle vybraných dokumentů EU a ČR.
Návrh řešení Ze strany ORR byla zpracována analytická část a SWOT analýza Strategie a z ní vycházející návrhová (strategická) část. V rámci návrhové části bylo stanoveno pět tématických priorit (Vysočina jako atraktivní venkovský prostor, Lidé na Vysočině, Ochrana přírodního bohatství, Moderní infrastruktura, Konkurenceschopná ekonomika), které jsou dále rozvedeny do úrovně jednotlivých opatření. Součástí dokumentu jsou rovněž projektové karty, které obsahují strategické projekty kraje pro toto období. Zpracována byla i sada indikátorů hodnotící rozvoj kraje a vazba na vybrané národní strategické dokumenty a dokumenty Evropské unie. Kompletní Strategie je obsahem materiálu ZK-01-2012-43, př. 1.
Materiál byl průběžně konzultován na zasedáních pracovní skupiny, která proběhla ve dnech 10. 10., 24. 10., 28. 11, 19. 12. 2011 a 9. 1. 2012. Výstupy byly rovněž připomínkovány ze strany dotčených odborů (ODSH, OI, OKPPCR, OLVHZ, OSV, OZ, OŽP, OŠMS).
Do procesu připomínkování Strategie byly zapojeny i vybrané subjekty v kraji: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Úřad práce v Jihlavě, Krajská agrární komora, Krajská hospodářská komora, Koordinační uskupení neziskových organizací v kraji (KOUS), Regionální rozvojová agentura Vysočina a obce s rozšířenou působností.
Na základě požadavku MMR zpracoval ORR tabulku vazeb jednotlivých opatření Strategie na vybrané dokumenty EU a ČR. Tato tabulka je obsahem materiálu ZK-01-2012-43, př. 2. Na MMR byla tato tabulka odeslána spolu se zpracovanou Strategií, kterou lze považovat za analýzu potřeb našeho kraje.
S ohledem na povinnost dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb., navrhuje ORR Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí aktuální znění Strategie Kraje Vysočina 2020 s tím, že po vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude Strategie znovu předložena orgánům kraje k projednání.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno koordinovat rozvoj územního obvodu kraje.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství:
K předloženému materiálu nemáme připomínky, souhlasíme se zněním usnesení.

Odbor informatiky:
OI souhlasí se zněním pasáží Strategie věnovaných šíření ICT infrastruktury a rozvoji elektronických služeb a elektronické bezpečnosti.

Odbor sociálních věcí:
OSV nemá připomínky.

Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu:
OKPPCR souhlasí s předloženou strategií.

Odbor zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví nemá připomínky k usnesení.

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství:
OLVHZ nemá k materiálu připomínky.

Odbor životného prostření:
Odbor životního prostředí zpracovaný návrh strategie považuje za podklad, který bude případně upraven a dopracován dle výsledků a stanoviska posouzení vlivů na životní prostředí. S návrhem usnesení odbor životního prostředí souhlasí.

Odbor školství, mládeže a sportu:
OŠMS nemá k materiálu zásadní připomínky. OŠMS doporučuje, aby Strategie 2020 byla představena ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina a v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina.

Výbor regionálního rozvoje:
VRR vzal usnesením č. 07/01/2012/Vrr na vědomí znění Strategie Kraje Vysočina 2020 a další postup prací.

Rada kraje usnesením č. 0184/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení (Rada kraje bere na vědomí postup prací při přípravě Kraje Vysočina na příští programovací období EU 2014-2020; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-04-2012-42, př. 1upr1 a tabulku vazeb dle materiálu
RK-04-2012-42, př. 2upr1 a vyhodnotit Strategii Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na výdaje související s vyhodnocením Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na ŽP; doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-04-2012-42, př. 1upr1).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-01-2012-43, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz