Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-38

ZK-01-2012-38.doc  ZK-01-2012-38pr01.doc  ZK-01-2012-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-01-2012-38
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky.
Městys Nové Veselí požádal svým dopisem ze dne 29. 11. 2011 o darování pozemků par. č. 285, par. č. 286, par. č. 882, par. č. 739, par. č. 737 a par. č. 1165 v k. ú. a obci Nové Veselí. Na pozemcích jsou vybudovány chodníky, které jsou ve vlastnictví Městyse Nové Veselí.
Usnesením 0014/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 4. 1. a 6. 2. 2012.
Pozemky par. č. 285, par. č. 286, par. č. 737, par. č. 739, par. č. 882 a par. č. 1165 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, dále kupními a darovacími smlouvami, smlouvou o bezúplatném převodu a rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy, nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. a obec Nové Veselí na listu vlastnictví č. 430.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0014/01/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 285 o výměře 392 m2, par. č. 286 o výměře 309 m2, par. č. 737 o výměře 194 m2, par. č. 739 o výměře 167 m2, par. č. 882 o výměře 323 m2 a par. č. 1165 o výměře 195 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
schvaluje
dodatek č. 736 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-38, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz