Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-19

ZK-01-2012-19.doc  ZK-01-2012-19pr01.doc  ZK-01-2012-19pr02.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-01-2012-19
NázevDarování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku a stavby v rozsahu vyřazeného úseku silnice ze silniční sítě II. a III. tříd Kraje Vysočiny v k. ú. Klementice a obci Kamenná.
Obec Kamenná požádala svými dopisy ze dne 22. 2. a 4. 8. 2011 mimo jiné o převod části silnice III/3905 včetně zastavěného pozemku v k. ú. Klementice. Odbor majetkový zadal vyhotovení geometrického zaměření části silnice, kterou má obec Kamenná zájem převzít jako místní komunikaci. Geometrickým plánem č. 48-9608/2011, který je již zapsán v katastru nemovitostí, byl zaměřen pozemek par. č. 1027/5, který je zastavěn požadovanou částí silnice III/3905. Žádost obce Kamenná na převzetí části této silnice projednala a odsouhlasila na svém zasedání dne 17. 6. 2011 i dopravní komise Rady Kraje Vysočina.
Vyřazení části silnice III/3905 v celkové délce cca 185 m předpokládá darovat pozemek par. č. 1027/5 a stavbu komunikace na něm postavenou v k. ú. Klementice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná.
Usnesením 1559/32/2011/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr uvedeného pozemku v k. ú. Klementice a obci Kamenná. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 5. 10. - 7. 11. 2011.
Na základě usnesení 0476/06/2011/ZK byla mezi Krajem Vysočina a obcí Kamenná ve dnech 14. a 24. 11. 2011 uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na darování pozemku par. č. 1027/5 včetně zastavěné části tělesa III/3905. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUJI 103361/2011, ODSH 1574/2011-Ma/ZSS ze dne 12. 12. 2011, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2011, byla ze silniční sítě silnice II. a III. tříd kraje Vysočina vyřazena část silnice III/3905 v délce 185 m v k. ú. Klementice, obci Kamenná od uzlového bodu 2431A046 (křižovatka s místní komunikací) po uzlový bod 2431A092 (konec silnice).
Pozemek par. č. 1027/5 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. Klementice a obec Kamenná na listu vlastnictví č. 90.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 včetně stavby silnice na tomto pozemku postavené v k. ú. Klementice a obci Kamenná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná. Část silnice III/3905, kterou je zastavěn uvedený pozemek, byla Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KUJI 103361/2011, ODSH 1574/2011-Ma/ZSS, vyřazena ze silniční sítě silnic II. a III. tříd kraje Vysočina.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek včetně stavby komunikace na tomto pozemku postavené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0467/06/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kamenná na straně budoucího obdarovaného, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/3905 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 1027/5, odděleného geometrickým plánem č. 48-9608/2011 z pozemku par. č. 1027 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a komunikace na tomto pozemku postavené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná a obec Kamenná se zaváže dar přijmout; Usnesením 0102/03/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a stavbu komunikace na tomto pozemku postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a stavbu komunikace na tomto pozemku postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná;
schvaluje
dodatek č. 724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2012-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz