Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-57

ZK-01-2012-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-01-2012-57
NázevVybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva kraje č. 0299/04/2010/ZK ze dne 22. 6. 2010, byl schválen investiční záměr na akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec , který je spolufinancován z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb program Ministerstva práce a sociálních věcí - 113 310. Jedná se o přístavbu nového objektu ke stávajícímu Domovu důchodců ve Ždírci, který prošel celkovou rekonstrukcí. Objekt přístavby, jehož kapacita je tvořena 60 lůžky, bude určen pro osoby s demencí. Na základě informací od zhotovitele se předpokládá, že k předání díla objednateli dojde ke konci 3. čtvrtletí 2012.
Před zahájením provozu a přestěhováním klientů z náhradních prostor zpět do Domova důchodců Ždírec, je třeba tento zcela nový objekt vybavit movitým majetkem, který nebyl zahrnut jako součást stavebních prací. Vzhledem k lhůtám u nadlimitních veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se předpokládá vyhlášení zakázek již v průběhu 1. čtvrtletí 2012.
Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem jsou odhadovány ve výši 10 000 000 Kč. Finanční prostředky budou určeny na pořízení
* zdravotnického a kuchyňského nábytku,
* kancelářského nábytku,
* seniorského nábytku,
* sedacího nábytku a
* dalšího mobiliáře nezbytného pro zajištění provozu zařízení (např. hygienické sety doplňků, regály, informační systém).
Finanční prostředky na vybavení hmotným majetkem nové přístavby Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, byly uvedeny jako další možné finanční požadavky ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku
10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem, který není zahrnut jako součást stavebních prací. Rozpočtové opatření se navrhuje krýt současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o 10 000 000 Kč.
StanoviskaRada kraje usnesením 0178/04/2012/RK:
Doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
Odbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 v Dalších možných požadavcích OSV v roce 2012 je zahrnut požadavek ve výši 10 000 000 Kč na vybavení nové přístavby Domova důchodců Ždírec. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 210 000 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz