Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2016 - 17.05.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
03Dotace, peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
09Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Syndikátu novinářů České republiky, z. s.
11Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016
14Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
15Návrh nového nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
16Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
17Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
18Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
19Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
21Návrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
22Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
23Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
24Změny ve školském rejstříku
25Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
26Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
27Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
28Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření
29Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015
30Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
31Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
33Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
34Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
35Informace o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, stanovení počtu zaměstnanců (snížení), rozpočtové opatření
36Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
37Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
38Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/152 Moravské Budějovice - průtah
39Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
40Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt silniční infrastruktury
41Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
42Seznam linek drážní dopravy dle návrhu pro nabídkové řízení
43Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
44Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
45Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
46Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
47Předání pozemků v k.ú. Budkov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
48Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
49Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
50Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
51Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
52Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
53Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
54Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
55Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
57Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
58Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
59Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Horní Kosov
60Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
61Změna usnesení 0297/07/2016/RK
62Změna usnesení 0447/10/2016/RK
63Změna usnesení 0524/11/2016/RK
64Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Háj I.
65Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
66Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
67Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace
68Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
69Záměr darování a prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
70Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
71Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 3
72Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
74Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina a jeho ukončení
75Skutek roku 2015 - dary oceněným
76Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
77Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízen
78Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče
79Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
80Informace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina
81Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - Fond Vysočiny
82Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
83Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz