Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-16

RK-17-2016-16.doc  RK-17-2016-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-17-2016-16
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
Zpracoval D. Morávková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení nového zvláště chráněného území s názvem Maršovec a Čepička v kategorii přírodní památka ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a v souladu s navrženou kategorií ochrany evropsky významné lokality CZ0613003 Maršovec a Čepička (viz příloha č. 673 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.).
Z ustanovení § 45c odst. 5 ZOPK vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významné lokality za zvláště chráněné území nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2011/64/EU); zařazení bylo publikováno formou nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu. Žádost o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí byla podána v roce 2011 v rámci projektu Implementace soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí a zemědělství vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka, jež ponese název Maršovec a Čepička, podle materiálu RK-17-2016-16, př. 1.
Prostorové vymezení navrhovaného zvláště chráněného území Maršovec a Čepička je znázorněno v téže příloze.
Navrhovaná přírodní památka Maršovec a Čepička se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálním území Pozďatín (obec Pozďatín) a v katastrálním území Pyšel (obec Pyšel), přibližně 6 km SZ od Náměště nad Oslavou. Její celková výměra je 12,2916 ha. Výměra evropsky významné lokality CZ0613003 Maršovec a Čepička je 12,4 ha.
Předmětem ochrany navrhované přírodní památky Maršovec a Čepička jsou biotopy dvou rybníků a na ně navazující biotopy mokřadní, včetně podmáčených olšin, s výskytem významných druhů rostlin a živočichů např. kuňky ohnivé (Bombina bombina), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), skokana ostronosého (Rana arvalis), čolka velkého (Triturus cristatus) a dále předměty ochrany, pro které byla lokalita vyhlášena za evropsky významnou lokalitu.
Cílem ochrany přírodní památky je zlepšení, a v delším časovém horizontu zachování, podmínek pro rozvoj biotopů a druhů uvedených v předmětu ochrany, včetně populací významných druhů rostlin a živočichů na tyto biotopy vázaných.
Ochranné pásmo přírodní památky Maršovec a Čepička nebude vyhlašováno, ale bude jím v souladu s § 37 odst. 1 ZOPK území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice navrhované přírodní památky Maršovec a Čepička a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ) včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na příslušném katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky Maršovec a Čepička byl v souladu s ustanovením § 40 ZOPK řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků, s obcemi a krajem, jejichž území se návrh na zřízení zvláště chráněného území týká. Současně byl návrh dle § 41 ZOPK projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru nevznesly žádné připomínky. Ze strany vlastníků a uživatelů pozemků dotčených navrhovanou ochranou bylo uplatněno 6 námitek k návrhu na vyhlášení, které byly v rámci správního řízení řádně vypořádány.
Území přírodní památky Maršovec a Čepička není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji. Hrozila by zde postupná degradace biotopů, které jsou jedním z předmětů ochrany a zároveň představují základní existenční podmínky pro zvláště chráněné živočišné a rostlinné druhy. Potřebná péče je v rámci hospodářské činnosti zajišťována Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků. Na základě skutečnosti, že se jedná o evropsky významnou lokalitu, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2016, o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička, dle materiálu RK-17-2016-16, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz