Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-39

RK-17-2016-39.doc  RK-17-2016-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-17-2016-39
NázevDohoda o převodu práv a povinností z investorství
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem rekonstrukce mostu ev. č. 150-025 a komunikace II/150 ve městě Havlíčkův Brod. Tyto práce jsou součástí akce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025 , na které se podílí tři investoři (Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a Ředitelství silnic a dálnic ČR), na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
Město Havlíčkův Brod je investorem rekonstrukce chodníků, přeložek inženýrských sítí, úpravy světelné signalizace. Ředitelství silnic a dálnic ČR je investorem výstavby nových přídatných pruhů na silnici I/38. Projektová příprava byla zajištěna Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod.
Součástí provedených prací bude přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ Distribuce a. s., kterou si vlastník provádí na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2. Stavba bude realizována v termínu duben 2016 - prosinec 2016.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebním objektům SO 402, 403, přeložky VN, NN, stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025 , dle materiálu RK-17-2016-39, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství stavebním objektům SO 402, 403, přeložky VN, NN, stavby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025 , dle materiálu RK-17-2016-39, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz