Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-44

RK-17-2016-44.doc  RK-17-2016-44pr01.pdf  RK-17-2016-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-17-2016-44
NázevDodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.
Usnesením 1943/32/2015/RK ze dne 27. 10. 2015 bylo radou kraje schváleno uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a společností ČEZ Distribuce, a.s. na akci EP-12-2002333/VB/1 Svatý Kříž, chodník, přeložka vedení vdnn mimo jiné na pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 647/6 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod. Smlouva byla uzavřena dne 27. 10. 2015 a 2. 11. 2015.
Dle doloženého GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 764-333/2015 ze dne 19. 6. 2015 a vyplněné žádosti oprávněného, ve které uvedl způsob dotčení krajského pozemku jako uložení vedení ve vozovce v délce 30 m, byla vypočtena dle ceníku Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina úplata za zřízení služebnosti ve výši 30 000 Kč bez DPH.
Po oboustranném podepsání smlouvy byla oprávněným výše úplaty uhrazena na účet Kraje Vysočina dne 9. 11. 2015. Poté byl se smlouvou podán návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod. Zde byl proveden vklad dne 4. 12. 2015 pod č. V-8788/2015-601 s právními účinky vkladu ke dni 11. 11. 2015.
Na Kraj Vysočina se 11. 4. 2016 obrátil zástupce oprávněného se žádostí o uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě, spočívající ve snížení úplaty za zřízení věcného břemene. Žádost je přiložena v materiálu RK-17-2016-44, př. 1. Jako důvod uvádí, že v žádosti chybně vyplnil způsob uložení elektrického vedení do vozovky, ale ve skutečnosti se jedná o venkovní kabelové vedení uložené mimo vozovku v délce 30 m. Nově vypočtená úhrada za zřízení věcného břemene dle krajského ceníku tedy vychází ve výši 6 000 Kč bez DPH.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a společností ČEZ Distribuce, a.s., kterým bude snížena výše úplaty za zřízení služebnosti z původní částky 30 000 Kč bez DPH na 6 000 Kč bez DPH. Rozdíl částek bude vrácen zpět na účet oprávněného ze služebnosti.
Návrh dodatku je přiložen v materiálu RK-17-2016-44, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27. 10. 2015 a 2. 11. 2015, kterým bude řešeno snížení úplaty za zřízení věcného břemene z 30 000 Kč bez DPH na 6 000 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz