Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-53

RK-17-2016-53.doc  RK-17-2016-53pr01.doc  RK-17-2016-53pr02.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-17-2016-53
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením dodatku smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, za účasti Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému jsou zřízeny, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Gymnázium Třebíč
- dodatek č. 1 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-17-2016-53 př. 1, kterým jsou měněny smluvní podmínky pronájmu části střechy a půdy budovy č.p. 116, která je součástí pozemku par. č. st. 855 v k.ú. a obci Třebíč, dle smlouvy o nájmu ze dne 1. 6. 2012, která je obsahem materiálu RK-17-2016-53, př. 2, ve prospěch nájemce Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, uzavřené za účelem umístění, provozu, údržby a úprav telekomunikačního zařízení. Kraj Vysočina v souladu se schváleným rozpočtem bude v měsíci červenec až říjen 2016 realizovat opravu a rekonstrukci střechy budovy gymnázia spočívající v realizaci nového střešního krovu, což bude zahrnovat kompletní odstranění stávajícího krovu a střešní krytiny a vybudování nového krovu s novou střešní krytinou. Touto úpravou bude dotčeno stávající zařízení nájemce umístěné na střeše a v půdní části budovy gymnázia. Kraj Vysočina jakožto účastník předkládaného návrhu dodatku č. 1 smlouvy o nájmu, zajistí v rámci celkové rekonstrukce střechy i smluvně dohodnutý rozsah prací nezbytně související s novým umístěním telekomunikačního zařízení nájemce na rekonstruované střeše a to ve výši nákladu cca 410 tis Kč. Tyto náklady budou krajem následně přeúčtovány nájemci a jím uhrazeny. Práce spojené s osazením anténních nosičů, propojením antén kabeláží apod., si bude zajišťovat nájemce svým jménem a na svůj účet. Předkládaný dodatek č. 1 rovněž obsahuje návrh ujednání, že po dobu provádění rekonstrukce střechy, z důvodu nemožnosti užívání předmětu nájmu nájemcem, se výše nájemného stanovuje ve výši 100 Kč á měsíc a původně sjednaná doba nájmu do 2. 6. 2017 bude prodloužena o pět let, tj. do 2. 6. 2022. Nájemné po dokončení rekonstrukce střechy bude nadále hrazeno ve výši a dle smluvních podmínek sjednaných ve smlouvě z 1. 6. 2016. Přílohy návrhu dodatku č. 1 smlouvy o nájmu budou k dispozici na jednání rady kraje.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-17-2016-53, př. 1.
StanoviskaOŠMS souhlasí s realizací rekonstrukce střechy. Lze předpokládat, že v budově bude středoškolská výuka probíhat dlouhodobě. OŠMS nemá připomínek k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-17-2016-53, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Gymnázia Třebíč, odbor majetkový
Termín 30. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz