Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-50

RK-17-2016-50.doc  RK-17-2016-50pr01.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-17-2016-50
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Telč
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. Telč.
Město Telč provedlo akci Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 - II.etapa . Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 2180-17/2015 s žádostí o majetkoprávní vypořádání.
Dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 se z pozemku par. č. 7416/1 odděluje díl a o výměře 345 m2 a dále pozemek par. č. 7416/10 o výměře 549 m2. Dále se z pozemku par. č. 7424/1 odděluje díl b o výměře 77 m2 a pozemek par. č. 7424/9 o výměře 11 m2. Díly a a b se slučují a vzniká nový pozemek par. č. 7416/8 o výměře 422 m2.
Město Telč realizovalo na základě usnesení 2033/38/2013/RK a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27. 11. 2013 výstavbu Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 - II.etapa .
Pozemky par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava pro k. ú. a obec Telč na listu vlastnictví č. 556.
Návrh řešení OM navrhuje převést nově vzniklé pozemky par. č. 7416/8, par. č. 7416/10 a par. č. 7424/9 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu
č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování nově vzniklých pozemků par. č. 7416/8 o výměře 422 m2, par. č. 7416/10 o výměře 549 m2 a par. č. 7424/9 o výměře 11 m2 v k. ú. Telč na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem požadované pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
StanoviskaUsnesením 2033/38/2013/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a městem Telč na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby chodníků na pozemcích par. č. 7377/1, par. č. 7378/4, par. č. 7398, par. č. 7404/1, par. č. 7408/1, par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 v katastrálním území Telč a obci Telč.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 7416/8, par. č. 7416/10 a par. č. 7424/9 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7416/8 o výměře 422 m2, par. č. 7416/10 o výměře 549 m2 a par. č. 7424/9 o výměře 11 m2 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz