Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-08

RK-17-2016-08.doc  RK-17-2016-08pr01.xls  RK-17-2016-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-17-2016-08
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval V. Fialková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví (dále jen MZ ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa . V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ v průběhu dubna a května 2016 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 3 776 585 Kč (ÚZ 35015 ve výši 2 912 990,50 Kč a ÚZ 35019 ve výši 863 594,50 Kč).
Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2016 je uveden v materiálu
RK-17-2016-08, př. 1.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2016, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje dle materiálu RK-17-2016-08, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 3 776 585,00 Kč určené pro nemocnice zřizované krajem na rezidenční místa - lékařské obory (ÚZ 35015) a nelékařské obory (ÚZ 35019).

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-11 (materiál RK-17-2016-08, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 3 776 585 Kč (ÚZ 35015 ve výši 2 912 990,50 Kč a ÚZ 35019 ve výši 863 594,50 Kč);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
­ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 745 306 Kč,
­ Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 488 300 Kč,
­ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 682 635 Kč,
­ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 475 044 Kč,
­ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 385 300 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2016-08, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz