Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-32

RK-17-2016-32.doc  RK-17-2016-32pr01.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-17-2016-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
Zpracoval L. Bartů
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je v rámci přenesené působnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina zřízeno pracovní místo koordinátora pro romské záležitosti. Na výkon funkce koordinátorů pro romské záležitosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu dotace. Financování činnosti koordinátorů od roku 2008 spadá do kompetence Úřadu vlády České republiky. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity vyhlásila ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády České republiky dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, ze kterého budou i v letošním roce hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti koordinátorů na krajských úřadech.
Kraj Vysočina požádal Úřad vlády České republiky o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016.
Úřad vlády České republiky rozhodnutím č. 05130/2016 - KRP ze dne 14. 4. 2016 poskytl Kraji Vysočina na rok 2016 dotaci ve výši 434 000 Kč.
Rozhodnutí č. 05130/2016 - KRP o poskytnutí neinvestiční dotace na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního rozpočtu na rok 2016 z Úřadu vlády ČR je součástí přílohy 1 materiálu RK-17-2016-32.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši 434 000 Kč a použít ji na náklady spojené s činností koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 434 000 Kč - na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti na krajském úřadě v roce 2016 (ÚZ 04001).

Oddělení hospodářské správy:
Oddělení hospodářské správy nemá připomínky k návrhu usnesení.

Oddělení řízení lidských zdrojů:
Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 434 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2016;
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 o částku 305 000 Kč.
Odpovědnost OSV, OE, OddHS, OddŘLZ
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz