Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-11

RK-17-2016-11.doc  RK-17-2016-11pr01.doc  RK-17-2016-11pr02.doc  RK-17-2016-11pr03.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-17-2016-11
NázevDohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKancelář Kraje Vysočina v Bruselu sídlí od 1. 4. 2011 na adrese Rue du Commerce 20/22, 1000 Brusel, v bezprostřední blízkosti Evropského parlamentu, Výboru regionů i Zastoupení ČR při EU. Kancelář se nachází na stejné adrese jako Zastoupení Dolního Rakouska v Bruselu. Kraj Vysočina si kancelář pronajímá od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (dále jen RZB ).
Vzhledem k ukončení platnosti Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina k 31. 8. 2016 byl vypracován návrh nové Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina (dále jen Dohoda ). Nová Dohoda se uzavírá na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Měsíční poplatek za užívání kanceláře o výměře cca 15,20 m2 a společných prostor (kuchyňka, WC a ostatní všeobecné prostory pronajaté od RZB) je stanoven paušální částkou 1135 EUR. V poplatku jsou zahrnuty dodávky vody, elektrické energie, dále úklid, provozní náklady, pojištění, zabezpečovací zařízení.
Návrh řešení Vzhledem k ukončení platnosti Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje uzavřít novou Dohodu dle materiálu RK-17-2016-11, př. 1. Překlad Dohody do českého jazyka je součástí materiálu RK-17-2016-11, př. 2. Situační plánek jako příloha dohody je součástí materiálu
RK-17-2016-11, př. 3.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o uzavírání nájemních vztahů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je na úhradu výdajů spojených s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu uvažováno s částkou 1 100 000 Kč. Finanční krytí výdajů na činnost kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v roce 2017 je třeba zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, do kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-17-2016-11, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz