Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-46

RK-17-2016-46.doc  RK-17-2016-46pr01.pdf  RK-17-2016-46pr01a.pdf  RK-17-2016-46pr01b.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-17-2016-46
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o budoucí darování části pozemku v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
Obec Menhartice zamýšlí postavit chodník v obci na pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. Menhartice.
Pozemek par. č. 1083/1 ostatní plocha a silnice o výměře 3827 m2 v k. ú. Menhartice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice v k. ú. a obci Menhartice na LV č. 128.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít s obcí Menhartice smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice mezi Krajem Vysočina a obcí Menhartice.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Třebíč souhlasí s darováním části pozemku zastavěných chodníky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice mezi Krajem Vysočina a obcí Menhartice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz