Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-37

RK-17-2016-37.doc  RK-17-2016-37pr01.pdf  RK-17-2016-37pr02.pdf  RK-17-2016-37pr03.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-17-2016-37
NázevNávrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0578/07/2015/ZK dne 15. 12. 2015 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) v celkové výši 818 770 000Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 183 015 000 Kč.
Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1, o který KSÚSV požádala dopisem prostřednictvím portálu PO dne 2. 5. 2016 odbor dopravy a silničního hospodářství. Žádost je přílohou materiálu RK-17-2016-37, př. 1. KSÚSV navrhuje vyřazení stavebních akcí dle odstavce 1 žádosti včetně odůvodnění a současně o zařazení nových stavebních akcí dle odstavce 2 žádosti jako náhrada za vyřazované. KSÚSV také upřesňuje název již zařazených stavebních akcí dle odstavce č. 3 žádosti, jež je přílohou materiálu RK-17-2016-37, př. 1. Celkový objem ve výši 183 015 000 Kč zůstává nezměněn. Z důvodu velkého počtu změn a přehlednosti je v příloze materiálu RK-17-2016-37, př. 2 předkládána příloha D1 s barevně odlišeným vyznačením změn (hnědě-vyřazované, červeně-nově zařazované akce a upřesnění názvu). Rada Kraje Vysočiny usnesením č. 2358/38/2015/RK ze dne 17. 12. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 14/15, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen Pravidla). Dle Čl. 5 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
• vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 1
• zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1. odstavce č. 2
• upřesnění názvu již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, příloze D1 -Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1. odstavce č. 3
Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí aktualizovanou přílohu D1 dle materiálu RK-17-2016-37, př. 3 po změnách navržených KSÚSV.
Navrhované změny nevyvolají v roce 2016 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1).
StanoviskaEO bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
• vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 1;
• zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 2;
• upřesnění názvu již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, příloze D -Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1. odstavce č. 3;
bere na vědomí
aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-17-2016-37, př. 3.
Odpovědnost ODSH
Termín 2016- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz