Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 17/2016, které se bude konat dne 17.05.2016 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2016
2. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
    ( P. Pavlinec, RK-17-2016-02)
3. Dotace, peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-03)
4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-04)
5. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-05)
6. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-06)
7. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-07)
8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-08)
9. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
    ( S. Měrtlová, RK-17-2016-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Syndikátu novinářů České republiky, z. s.
    ( J. Běhounek, RK-17-2016-10)
11. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-11)
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-13)
14. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-14)
15. Návrh nového nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-15)
16. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
    ( E. Horná, RK-17-2016-16)
17. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-17-2016-17)
18. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
    ( J. Fialová, RK-17-2016-18)
19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
    ( K. Ubr, RK-17-2016-19)
20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
    ( K. Ubr, RK-17-2016-20)
21. Návrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-17-2016-21)
22. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-17-2016-22)
23. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
    ( K. Ubr, RK-17-2016-23)
24. Změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-17-2016-24)
25. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
    ( K. Ubr, RK-17-2016-25)
26. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
    ( K. Ubr, RK-17-2016-26)
27. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-17-2016-27)
28. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( K. Ubr, RK-17-2016-28)
29. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015
    ( K. Ubr, RK-17-2016-29)
30. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-17-2016-30)
31. Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, K. Ubr, RK-17-2016-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
    ( V. Švarcová, RK-17-2016-32)
33. Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
    ( V. Švarcová, RK-17-2016-33)
34. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
    ( I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová, RK-17-2016-34)
35. Informace o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, stanovení počtu zaměstnanců (snížení), rozpočtové opatření
    ( Z. Kadlec, RK-17-2016-35)
36. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-36)
37. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-37)
38. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/152 Moravské Budějovice - průtah
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-38)
39. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-39)
40. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt silniční infrastruktury
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-40)
41. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-41)
42. Seznam linek drážní dopravy dle návrhu pro nabídkové řízení
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-42)
43. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
    ( H. Strnadová, RK-17-2016-43)
44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
    ( P. Kolář, RK-17-2016-44)
45. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
    ( P. Kolář, RK-17-2016-45)
46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
    ( P. Kolář, RK-17-2016-46)
47. Předání pozemků v k.ú. Budkov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-17-2016-47)
48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-17-2016-48)
49. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
    ( P. Kolář, RK-17-2016-49)
50. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
    ( P. Kolář, RK-17-2016-50)
51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    ( P. Kolář, RK-17-2016-51)
52. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-17-2016-52)
53. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-17-2016-53)
54. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
    ( P. Kolář, RK-17-2016-54)
55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-17-2016-55)
56. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-17-2016-56)
57. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
    ( P. Kolář, RK-17-2016-57)
58. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
    ( P. Kolář, RK-17-2016-58)
59. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Horní Kosov
    ( P. Kolář, RK-17-2016-59)
60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
    ( P. Kolář, RK-17-2016-60)
61. Změna usnesení 0297/07/2016/RK
    ( P. Kolář, RK-17-2016-61)
62. Změna usnesení 0447/10/2016/RK
    ( P. Kolář, RK-17-2016-62)
63. Změna usnesení 0524/11/2016/RK
    ( P. Kolář, RK-17-2016-63)
64. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Háj I.
    ( P. Kolář, RK-17-2016-64)
65. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-17-2016-65)
66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
    ( P. Kolář, RK-17-2016-66)
67. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace
    ( P. Kolář, RK-17-2016-67)
68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
    ( P. Kolář, RK-17-2016-68)
69. Záměr darování a prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-17-2016-69)
70. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
    ( V. Novotný, RK-17-2016-70)
71. Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 3
    ( I. Šmídová, RK-17-2016-71)
72. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015
    ( L. Seidl, RK-17-2016-72)
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
    ( L. Seidl, RK-17-2016-73)
74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina a jeho ukončení
    ( I. Fryšová, RK-17-2016-74)
75. Skutek roku 2015 - dary oceněným
    ( I. Fryšová, RK-17-2016-75)
76. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
    ( I. Fryšová, E. Horná, RK-17-2016-76)
77. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízen
    ( D. Buřičová, RK-17-2016-77)
78. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče
    ( D. Buřičová, RK-17-2016-78)
79. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
    ( D. Buřičová, RK-17-2016-79)
80. Informace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-17-2016-80)
81. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - Fond Vysočiny
    ( I. Ďásková, RK-17-2016-81)
82. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
    ( I. Ďásková, RK-17-2016-82)
83. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz