Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-78

RK-17-2016-78.doc  RK-17-2016-78pr01.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-17-2016-78
NázevZvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče . Projekt realizuje, příspěvková organizace v rámci Integrovaného regionálního operačního programy pro období 2014 - 2020.
V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, oslovila PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.
Projektová kancelář bude realizovat veškeré administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti. Předpokládá se, že projekt bude probíhat od roku 2016 do roku 2023. Celkové náklady na jeho administraci byly vyčísleny na 316 760 Kč, z toho v roce 2016 celkem 188 910 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023.
Odsouhlasená Objednávka administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedená v materiálu RK-17-2016-78, př. 1, je předkládána Radě Kraje Vysočina k projednání.
V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 184 950 Kč (pouze částka za přípravu projektu ve výši 131 810 Kč).
Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 188 910 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 188 910 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče ;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 188 910 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče ;
a uložit
- Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-17-2016-78, př. 1 zprávu o provedených službách.
Rada Kraje Vysočina usnesením 0426/10/2016/RK schválila projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 188 910 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 188 910 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 188 910 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče ;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-17-2016-78, př. 1 zprávu o provedených službách.
Odpovědnost OAPŘ, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz