Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-27

RK-17-2016-27.doc  RK-17-2016-27pr01.pdf  RK-17-2016-27pr02.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-17-2016-27
NázevTalent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí dotace na realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2015 dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0578/07/2015/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. V Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - je uvažována částka 455 000 Kč. Z této částky je uvažována částka 120 000 Kč na zajištění realizace akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.
Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK dne 19. 4. 2016.
Realizátor akce, Active - středisko volného času, příspěvková organizace, se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o navýšení rozpočtu o 20 000 Kč, tedy na celkových 140 000 Kč, jelikož se náklady spojené s realizací soutěže každoročně navyšují, avšak výše dotace zůstává již několik let stejná.
Návrh řešení Realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny bude organizovat příspěvková organizace města Žďár nad Sázavou Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve spolupráci s oddělením mládeže a sportu. OŠMS navrhuje poskytnout dotaci organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s organizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.
Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299, ÚZ 00034 je na poskytnutí dotace počítáno s částkou 120 000 Kč. Navýšení prostředků na poskytnutí dotace o uvedených 20 000 Kč bude kryto v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu z části Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti (ÚZ 00302).
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.
Materiál RK-17-2016-27, př. 1 obsahuje návrh smlouvy pro přidělení dotace, její nedílnou součástí je žádost o poskytnutí dotace.
Materiál RK-17-2016-27, př. 2 obsahuje žádost o navýšení rozpočtu včetně položkového rozpočtu nákladů spojených s organizací akce.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01721.0001

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299) je počítáno s finančními prostředky ve výši 120 000 Kč na realizaci akce a na zajištění slavnostního vyhlášení cen, které zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou (ÚZ 00034). Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-27, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání spočívající ve zvýšení části Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce (ÚZ 00034) o částku 20 000 Kč při současném snížení části Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti (ÚZ 00302) o částku 20 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz