Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-58

RK-17-2016-58.doc  RK-17-2016-58pr01.doc  RK-17-2016-58pr02.pdf  RK-17-2016-58pr03.pdf  RK-17-2016-58pr04.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-17-2016-58
NázevMajetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření kupních smluv na pozemky zastavěné vyřazeným úsekem silnice II/150. Kraj Vysočina byl investorem stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, na kterou byl vydán kolaudační souhlas dne 26. 11. 2015. Předmětná stavba byla spolufinancována z prostředků EU. Realizací výše uvedené stavby v nové trase se stala část původní silnice II/150 pro Kraj Vysočina nepotřebná a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství byla vyřazena ze silniční sítě silnic II. tříd Kraje Vysočina. Současně byly v rámci stavby realizované hospodářské sjezdy pro zpřístupnění sousedních pozemků, sjezdy pro napojení místní komunikace a stavba chodníků u nově zřízených autobusových zastávek. Všechny výše uvedené nemovitosti včetně vyřazeného úseku silnice II/150 spolu s pozemky byly převedeny darovací smlouvou do vlastnictví obce Okrouhlice. Podmínkou převzetí daru bylo ze strany obce Okrouhlice majetkoprávní dovypořádání části pozemků zastavěných vyřazeným úsekem silnice II/150 a následné jejich darování do vlastnictví obce.
Návrh řešení Geometrickým plánem číslo 151-1118/2016 byly odděleny silnicí zastavěné pozemky ve vlastnictví fyzických osob, které je třeba získat do vlastnictví Kraje Vysočina. Vzhledem ke skutečnosti, že od všech dotčených vlastníků již ve stejném katastrálním území vykupoval Kraj Vysočina pozemky pro stavbu silnice II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice za cenu 123 Kč/m2, požadují vlastníci tuto kupní cenu dodržet i v případě současných výkupů. V případě výkupu pozemků zapsaných na listu vlastnictví 256 v k.ú. Chlístov u Okrouhlice byla dohodnutá kupní cena stanovená tak, že celková výměra zastavěných pozemků byla snížena o 61 m2 a výsledná výměra oceněna 123 Kč/m2. Odečtená výměra odpovídá dle geometrického plánu číslo 151-1118/2016 nově oddělenému pozemku parc. č. 1921/26 oddělenému z původně krajského pozemku parc. č. 1921/1. Dnes je pozemek ve vlastnictví obce Okrouhlice, která jej po dohodě daruje vlastníkům vedeným na LV 256 pro k.ú. Chlístov u Okrouhlice. Z výše uvedených důvodů navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-58, př. 1.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-58, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz