Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-72

RK-17-2016-72.doc  RK-17-2016-72pr01.pdf  RK-17-2016-72pr02.xls  RK-17-2016-72pr03.xls
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-17-2016-72
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Příspěvkové organizace v odvětví kultury a cestovního ruchu předložily v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 10/13 (dále jen pravidla ), podklady ke schválení řádné účetní závěrky dle materiálů
RK-17-2016-72, př. 1 - 3.
Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina předkládají účetní závěrky ke schválení zřizovateli v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (zejména hlava II. této vyhlášky). Pro nastavení efektivnějších procesů kontroly účetních závěrek včetně jejich schvalování byla na Portálu PO vytvořena procesně orientovaná SW aplikace, která monitoruje schvalovací proces v průběhu celého cyklu (od zaevidování závěrky, kontroly zřizovatelským odborem až do konečného procesu schválení zřizovatelem). Aplikace umožňuje nastavit seznam schvalovaných dokumentů včetně zveřejňování vybraných dokumentů na Rejstříku příspěvkových organizací, který je určen pro veřejnost a umožňuje velmi přehlednou formou provádět jejich kontrolu před předložením ke schválení.
Pro velký objem schvalovaných dokumentů byla na Portálu PO vytvořena složka Účetní závěrky dostupná na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada, ve které jsou k dispozici účetní závěrky pro každou příspěvkovou organizaci vybraného odvětví a roku a to jak ve stavu před schválením v radě kraje, tak po schválení (s datem schválení a číslem usnesení).
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina po provedení řádné kontroly předložených dokladů příspěvkovými organizacemi navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina schválila řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-17-2016-72, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada a výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení dle materiálu
RK-17-2016-72, př. 3.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-17-2016-72, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
ukládá
* ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
* ředitelům Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2015 uvedených v materiálu RK-17-2016-72, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu
Termín 2016- 5- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz