Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-69

RK-17-2016-69.doc  RK-17-2016-69pr01.pdf  RK-17-2016-69pr02.pdf  RK-17-2016-69pr03.pdf
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-17-2016-69
NázevZáměr darování a prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr darování pozemků a záměr prodeje stavby kanalizace v k. ú. a obci Třebíč.
Kraj Vysočina je na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu sepsaného podle zákona č. 290/2002 Sb. ze dne 19. 12. 2002 mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a pozemku par. č. 2429 ostatní plocha o výměře 1456 m2 vše v k. ú. a obci Třebíč, graficky znázorněno v materiálu RK-17-2016-69, př. 1. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje k datu 1. 1. 2003 v souvislosti s převzetím Nemocnice Třebíč do zřizovatelské působnosti kraje. Jedná se o nemovitosti v zadní části areálu nemocnice. Dále je Kraj Vysočina vlastníkem stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet. Na této části kanalizace realizoval kraj technické zhodnocení v rámci investiční akce Nemocnice Třebíč - rekonstrukce kanalizace , cena technického zhodnocení byla ve výši 853 369,92 Kč a TZ bylo dokončeno v měsíci srpnu 2015, stavba kanalizace graficky znázorněna v materiálu RK-17-2016-69, př. 2.
Převod výše uvedených nemovitosti věcně souvisí s rozhodnutím zastupitelstva kraje dle materiálu ZK-04-2014-38 a přijatého usnesení 0306/04/2014/ZK ve věci úplatně převést pozemek par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č. p. 68, bydlení, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 2 927 000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu do 1 roku od uzavření kupní smlouvy. Město Třebíč podmínilo uzavření kupní smlouvy nabytím pozemků par. č. 995 a 2429 za podmínky, že tyto pozemky budou převedeny bez částí zastavěných řadovými garážemi a bude dořešen technický stav kanalizace nacházející se na těchto pozemcích. Pozemky pod řadovými garážemi byly již geometricky zaměřeny. Prodej pozemků realizuje kraj v souladu s rozhodnutím zastupitelstva kraje a přijatého usnesení č. 0600/07/2015/ZK a usnesení č. 0118/02/2016/ZK.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč jsou nemovitosti - pozemky zapsány na listu vlastnictví 1883 pro katastrální území a obec Třebíč.
Nemovitosti má Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace v nájmu na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 10. 7. 2003. Dle projednání s vedením nemocnice, je část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, který je obsahem materiálu RK-17-2016-69, př. 3, jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/2 o výměře 118 m2 a pozemek par. č. 2429/3 o výměře 61 m2, ponechán ve vlastnictví kraje a to pro účely zajištění příjezdu do areálu nemocnice a zdravotnické záchranné služby, včetně umístění odvodňovacího zařízení z příjezdové komunikace. Nemocnice nemovitosti v celém rozsahu již neužívá k poskytování zdravotních služeb, jedná se o zbytný majetek pro nemocnici. Nemovitosti jsou s ohledem na dispoziční uspořádání nevyužitelné pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Návrh řešení Pozemek par. č. 995/3 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, který je obsahem materiálu RK-17-2016-69, př. 3, jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1 o výměře 1277 m2 a stavba kanalizace nacházející se na výše uvedených pozemcích, jsou zbytným majetkem pro činnost Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a vzhledem k jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné i pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem město Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout:
* zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označená jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč;
* zveřejnit záměr prodeje stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč,
na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaOZ a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, s převodem nemovitého majetku dle materiálu RK-17-2016-69 souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr:
- darování pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označená jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč,
- prodeje stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč,
na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz