Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-65

RK-17-2016-65.doc  RK-17-2016-65pr01.pdf  RK-17-2016-65pr01a.pdf  RK-17-2016-65pr01b.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-17-2016-65
NázevProdej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej části pozemku v k. ú. Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí.
Město Velké Meziříčí požádalo o bezúplatný převod celého pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí.
Dne 1. 11. 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou došlo k novelizaci vyhlášky č. 167/2002 SB., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Touto novelou je obcím s rozšířenou působností stanovena povinnost zajistit ke zkouškám žadatelů o řidičská oprávnění plochu bez přístupu veřejnosti.
Odbor majetkový oslovil Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci o stanovisko.
Odbor majetkový se ztotožnil s názorem příspěvkové organizace, že nelze městu převést celý pozemek par. č. 3596/1, neboť přes tento pozemek vede přístupová cesta k pozemkům par. č. 3596/5 a par. č. 3596/6. Tyto pozemky využívá příspěvková organizace ke skladování materiálu a garážování cvičných vozidel. V případě převodu celého pozemku městu Velké Meziříčí jsou tyto pozemky v případě nevyužívání zcela neprodejné. Jiná přístupová cesta k pozemkům nevede.
Městu Velké Meziříčí byl předložen akceptovatelný rozsah části pozemku dle materiálu
RK-17-2016-65, př. 1, který by zachoval přístupovou cestu k pozemkům par. č. 3596/5 a par. č. 3596/6 a dostatečný pro účely města Velké Meziříčí.
Dále odbor majetkový nesouhlasí s bezúplatným převodem části pozemku v rozsahu cca 3510 m2, neboť město Velké Meziříčí samo žádnou autoškolu neprovozuje a upravenou část pozemku bude nadále za symbolickou cenu pronajímat třetí osobě.
Odbor majetkový nechal zpracovat znalecký posudek na ocenění pozemku par. č. 3596/1, kterým byla určena cena zjištěná včetně porostů ve výši 400 750 Kč (tj. 70,83 Kč/m2) a cena obvyklá 2 998 740 Kč (530 Kč/m2).
Město Velké Meziříčí souhlasí s vymezeným prostorem a kupní cenou za cenu zjištěnou. Nyní bude vypracován geometrický plán stanovující přesný rozsah převáděné části pozemku. Město Velké Meziříčí uhradí náklady související s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozemek par. č. 3596/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 569/1991 Sb. - smlouvy o bezúplatném převodu ze správy PF ČR ze dne 22. 8. 2005 s právními účinky vkladu práva ke dni 23. 8. 2005. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí pro k. ú. a obec Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 2942.
Návrh řešení OM navrhuje převést část pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 3510 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu zjištěnou stanovenou znaleckým posudkem.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně část pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 3510 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 v rozsahu geometrického plánu a za podmínek, že nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
StanoviskaPříspěvková organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí s prodejem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně část pozemku par. č. 3596/1 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 3510 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí za cenu 70,83 Kč/m2 v rozsahu geometrického plánu a za podmínek, že nabyvatel uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz