Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-24

RK-17-2016-24.doc  RK-17-2016-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-17-2016-24
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny ve školském rejstříku na základě žádostí škol a školských zařízení a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelky a ředitelé středních škol, vyšší odborné školy, základní školy a praktické školy, zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-17-2016-24, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (zápis a výmaz míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb), tak koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků oborů, zařazení oborů, změny kapacit škol a školských zařízení). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT ČR (dle § 143 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ).
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje posoudit a projednat změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-17-2016-24, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 (dále jen DZKV ). OŠMS navrhuje radě kraje vyslovit souhlas s příslušným záměrem. K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) navrhuje radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS.
Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT ČR, příp. krajský úřad), pokud vysloví souhlas s příslušným záměrem. Změny ve školském rejstříku byly informativně projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7. 4. 2016.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
Podle § 145 odst. 1 školského zákona pokud je navrhovatelem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.
StanoviskaOdbor majetkový: nemá k navrženým změnám ve školském rejstříku námitek za předpokladu, že tyto změny nebudou generovat neinvestiční či investiční náklady na stavební úpravy budov a jsou v souladu s kapacitami budov.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina: souhlasí
s návrhy změn do rejstříku škol a školských zařízení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu
RK-17-2016-24, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 5A a 5B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2016 odeslat příslušnému správnímu orgánu- 6- do 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz