Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-77

RK-17-2016-77.doc  RK-17-2016-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-17-2016-77
NázevZvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízen
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče . Projekt realizuje Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace v rámci Integrovaného regionálního operačního programy pro období 2014 - 2020.
V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, oslovila PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.
Projektová kancelář bude realizovat veškeré administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti. Předpokládá se, že projekt bude probíhat od roku 2016 do roku 2023. Celkové náklady na jeho administraci byly vyčísleny na 470 604 Kč, z toho v roce 2016 celkem 190 701 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023.
Odsouhlasená Objednávka administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedená v materiálu RK-17-2016-77, př. 1, je předkládána Radě Kraje Vysočina k projednání.
V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 340 558 Kč (pouze částka za přípravu projektu ve výši 130 046 Kč).
Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 190 701 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 190 701 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče ;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 190 701 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče ;
a uložit
- Odboru analýz a podpory řízení a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-17-2016-77, př. 1 zprávu o provedených službách.
Rada Kraje Vysočina usnesením 0229/06/2016/RK a 0797/16/2016/RK schválila projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení.

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 190 701 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 190 701 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče ;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 190 701 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče ;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností vymezených v materiálu RK-17-2016-77, př. 1 zprávu o provedených službách.
Odpovědnost OAPŘ, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz