Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-81

RK-17-2016-81.doc  RK-17-2016-81pr01.doc  RK-17-2016-81pr02.doc  RK-17-2016-81pr03.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-17-2016-81
NázevInformace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - Fond Vysočiny
Zpracoval J. Haláková
Předkládá I. Ďásková
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl dne 26. 1. 2016 veřejnosprávní kontrolu na místě u spolku Kulturní Mosty z.s. se sídlem Vejmluvova 324/37, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČO 22891242 (dále jen příjemce ). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny v rámci grantových programů Regionální kultura 2013 a Regionální kultura 2014 na realizaci akcí DVA JAZYKY - JEDEN KRAJ a Norsko všemi směry .
Jak dokládá protokol č. 02/FV/2016 ze dne 3. 2. 2016 (viz neveřejná příloha č. 1), bylo následnou veřejnosprávní kontrolou zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 1 422 Kč.
Veřejná finanční podpora (dále jen dotace I. ) byla vyplacena ve výši 46 693 Kč. Kontrolou na místě byl ověřen nárok na dotaci I. ve výši pouze 46 381 Kč, a tedy o částku odvodu 312 Kč nižší.
Veřejná finanční podpora (dále jen dotace II. ) byla vyplacena ve výši 46 352 Kč. Kontrolou na místě byl ověřen nárok na dotaci II. ve výši pouze 45 242 Kč, a tedy o částku odvodu 1 110 Kč nižší.
Do skutečných celkových nákladů obou akcí byly zahrnuty věcně neuznatelné náklady.
Na základě kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 2. 3. 2016 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 422 Kč (viz platební výměr na odvod uveden v neveřejné příloze č. 2).
Odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 422 Kč byl příjemcem uhrazen na bankovní účet Fondu Vysočiny dne 17. 3. 2016.
Dle ustanovení § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Příjemci nevznikla povinnost uhradit penále, neboť nepřesáhlo 1 000 Kč v jednotlivých případech.
Návrh řešení Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti. Není třeba přijímat žádné opatření.
Neveřejné přílohy - odůvodnění neveřejnosti je uvedeno v příloze č. 3.
StanoviskaJedná se o materiál dávaný na vědomí, takže žádná stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 422 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 18768/2016 ze dne 2. 3. 2016 spolku Kulturní Mosty z.s. se sídlem Vejmluvova 324/37, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČO 22891242.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz