Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-17

RK-17-2016-17.doc  RK-17-2016-17pr01.pdf  RK-17-2016-17pr02.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-17-2016-17
NázevNařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák, HZS Kraje Vysočina
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vydala rada kraje Nařízení kraje č. 17/2012 ze dne 9. 10. 2012, kterým se stanoví požární poplachový plán kraje. Poplachový plán slouží zejména:
* ke stanovení zásad součinnosti jednotek požární ochrany jednotkami požární ochrany (PO) v kraji při zdolávání požárů, při provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, při poskytování pomoci mezi kraji nebo při poskytování pomoci do sousedního státu;
* k úpravě povolávání jednotkami PO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím;
* ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu;
* k úpravě činnosti ohlašoven požárů a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Poplachový plán mimo jiné stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a obsahuje seznam předurčených jednotek PO.
V důsledku průběžných organizačních a jiných změn, které spočívají v úpravě předurčenosti jednotek PO v rámci plošného pokrytí, úpravě stupňů nebezpečí pro daná území a zařazení jednotek PO do kategorií, je potřebné vydat nové nařízen kraje, které bude obsahovat aktuální stav. Změny vycházejí z potřeb HZS Kraje Vysočina, který je gestorem požární ochrany na území kraje.
Změny se nedotýkají obsahu vlastního nařízení, ale pouze jeho Přílohy č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu. Avšak z důvodu přehlednosti je předloženo ke schválení kompletní nařízení kraje. Podklady pro zpracování nařízení poskytnul Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Přehled změn je uveden ve změnovém dokumentu v příloze RK-17-2016-17, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schválit nařízení kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, a které zruší stávající Nařízení kraje Vysočina č. 17/2012 ze dne 9. 10. 2012, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina.
Nové nařízení zohlední změny v předurčenosti jednotek požární ochrany v rámci plánu plošného pokrytí.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského nemá připomínky.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina nemá připomínek a souhlasí s předloženým Nařízením Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2016, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-17-2016-17, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz