Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-55

RK-17-2016-55.doc  RK-17-2016-55pr01.xls  RK-17-2016-55pr02.xls
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-17-2016-55
NázevSlužebnosti na majetku Kraje Vysočina
Zpracoval A. Hnízdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší případy, kdy je třeba uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
Na Kraj Vysočina se obrátili investoři s návrhem na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, neboť pozemky kraje jsou zatěžovány uložením inženýrských sítí a jinými stavbami. Pro stavební, popř. územní řízení musí investoři prokázat k pozemkům právo opravňující je na pozemku ve vlastnictví kraje zřídit příslušné stavby. Bez předložení příslušných smluv nemohou investoři zahájit realizaci zamýšlené stavby. Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálech RK-17-2016-55, př. 1 a RK-17-2016-55, př. 2. Smlouvy o zřízení služebnosti jsou uzavírány v případech, kdy již investoři stavbu zrealizovali a předložili GP na zaměření věcného břemene.
Pozemky, které mají být dotčeny služebnostmi, jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování služebností.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. Žádosti a situace budou při jednání rady k dispozici.
Smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, neboť, v přílohách č. 1 a 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina byly schváleny jako vzorové smlouvy.
StanoviskaK uložení inženýrských sítí byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro jejich uložení a provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů
RK-17-2016-55, př. 1 a RK-17-2016-55, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz