Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-13

RK-17-2016-13.doc  RK-17-2016-13pr01.pdf  RK-17-2016-13pr02.xls  RK-17-2016-13pr03.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-17-2016-13
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016
Zpracoval J. Wiche
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina dlouhodobě podporuje přeshraniční spolupráci organizací z partnerských regionů. V roce 2006 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Nitranským samosprávným krajem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce. Na Kraj Vysočina se obrátil Svazu českých filatelistů, zastoupený panem ing. Janem Hrdinou, předsedou Klubu filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou, s žádostí o podporu této významné mezinárodní filatelistické akce. Bližší informace včetně vysvětlení situace jsou obsahem materiálu RK-17-2016-13, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-17-2016-13, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout Svazu českých filatelistů, z. s. se sídlem: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:00442976, zastoupenému panem ing. Janem Hrdinou, předsedou Klubu filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou, dotaci ve výši 70 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 -Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená).
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a paní M. Kružíkovou, členkou Rady Kraje Vysočina viz materiál RK-178-2016-13, př. 2.

Ekonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01458.0037.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 70 000 Kč Svazu českých filatelistů, z. s. se sídlem: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: : 00442976, na realizaci akce 2. česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2016 dle materiálu RK-17-2016-13, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-13, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz