Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2016, které se konalo dne 17. 5. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 5. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 83. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2016
 2. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
 3. Dotace, peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 6. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 9. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Syndikátu novinářů České republiky, z. s.
 11. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016
 14. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 15. Návrh nového nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 16. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
 17. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
 18. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
 19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
 21. Návrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 22. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 23. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 24. Změny ve školském rejstříku
 25. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
 26. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 27. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 28. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření
 29. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015
 30. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 31. Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
 33. Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
 34. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 35. Informace o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, stanovení počtu zaměstnanců (snížení), rozpočtové opatření
 36. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 37. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
 38. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/152 Moravské Budějovice - průtah
 39. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
 40. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt silniční infrastruktury
 41. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 42. Seznam linek drážní dopravy dle návrhu pro nabídkové řízení
 43. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
 44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
 45. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
 46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
 47. Předání pozemků v k.ú. Budkov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 49. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
 50. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
 51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 52. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 53. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 54. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
 55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 56. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 57. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
 58. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 59. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Horní Kosov
 60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 61. Změna usnesení 0297/07/2016/RK
 62. Změna usnesení 0447/10/2016/RK
 63. Změna usnesení 0524/11/2016/RK
 64. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Háj I.
 65. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
 67. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace
 68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
 69. Záměr darování a prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 70. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 71. Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 3
 72. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
 74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina a jeho ukončení
 75. Skutek roku 2015 - dary oceněným
 76. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 77. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízen
 78. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče
 79. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
 80. Informace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina
 81. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - Fond Vysočiny
 82. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
 83. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 84. Rozprava členů rady
Usnesení 0827/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0828/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2016-02, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-17-2016-02, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“ bude zajišťovat hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky veřejné „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky veřejné „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“ dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky, a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-02.doc, RK-17-2016-02, př. 1, RK-17-2016-02, př. 2, RK-17-2016-02, př. 3

K bodům 03 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Dotace, peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0829/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a darovacích smluv o poskytnutí dotace, peněžních účelových darů a věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2016-03, př. 1, RK-17-2016-03, př. 2, RK-17-2016-03, př. 3, RK-17-2016-03, př. 4 a RK-17-2016-03, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 27. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-03.doc, RK-17-2016-03, př. 1, RK-17-2016-03, př. 2, RK-17-2016-03, př. 3, RK-17-2016-03, př. 4, RK-17-2016-03, př. 5

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0830/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 27. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-04.doc, RK-17-2016-04, př. 1

05. Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0831/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2016-05, př. 1, RK-17-2016-05, př. 2, RK-17-2016-05, př. 3, RK-17-2016-05, př. 4, RK-17-2016-05, př. 5, RK-17-2016-05, př. 6 a RK-17-2016-05, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 27. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-05.doc, RK-17-2016-05, př. 1, RK-17-2016-05, př. 2, RK-17-2016-05, př. 3, RK-17-2016-05, př. 4, RK-17-2016-05, př. 5, RK-17-2016-05, př. 6, RK-17-2016-05, př. 7

06. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce pro shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-06.doc, RK-17-2016-06, př. 1, RK-17-2016-06, př. 2

07. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-07.doc, RK-17-2016-07, př. 1

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 3 776 585 Kč (ÚZ 35015 ve výši 2 912 990,50 Kč a ÚZ 35019 ve výši 863 594,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 745 306 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 488 300 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 682 635 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 475 044 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 385 300 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-08.doc, RK-17-2016-08, př. 1, RK-17-2016-08, př. 2

09. Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0834/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-17-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-09.doc, RK-17-2016-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Syndikátu novinářů České republiky, z. s.
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Syndikátu novinářů České republiky, z. s., Senovážné náměstí 978/23, Praha, 110 00, IČ: 00408123, dle materiálu RK-17-2016-10, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč  při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-10.doc, RK-17-2016-10, př. 1, RK-17-2016-10, př. 2

K bodům 77, 78, odboru analýz a podpory řízení, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

77. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče - rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
Usnesení 0836/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 190 701 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 190 701 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 190 701 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností vymezených v materiálu RK-17-2016-77, př. 1 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-77.doc, RK-17-2016-77, př. 1

78. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče
Usnesení 0837/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 188 910 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 188 910 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 188 910 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Obnova zdravotnických prostředků v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-17-2016-78, př. 1 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-78.doc, RK-17-2016-78, př. 1

79. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-17-2016-79, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-17-2016-79, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 17. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-79.doc, RK-17-2016-79, př. 1, RK-17-2016-79, př. 2

80. Informace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách Kraje Vysočina pro přípravu grantového programu v rámci Fondu Vysočina rok 2016 prostřednictvím aplikace „Váš názor“ dle materiálu RK-17-2016-80, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 17. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-80.doc, RK-17-2016-80, př. 1

11. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-17-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-11.doc, RK-17-2016-11, př. 1, RK-17-2016-11, př. 2, RK-17-2016-11, př. 3

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu Žďár nad Sázavou 2. - 5. 6. 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) ve výši 70 000 Kč Svazu českých filatelistů, z. s. se sídlem: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: : 00442976, na realizaci akce „2. česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2016“ dle materiálu RK-17-2016-13, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-13, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-13.doc, RK-17-2016-13, př. 1, RK-17-2016-13, př. 2, RK-17-2016-13, př. 3

14. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3312  Hudební činnost o částku 30 000 Kč na částečné krytí závazků z roku 2015.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-14.doc

15. Návrh nového nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vydat nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/17/2016/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dle materiálu RK-17-2016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-15.doc, RK-17-2016-15, př. 1

16. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/17/2016/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2016, o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička, dle materiálu RK-17-2016-16, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-16.doc, RK-17-2016-16, př. 1

17. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vydat aktualizované nařízení, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/17/2016/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2016, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-17-2016-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-17.doc, RK-17-2016-17, př. 1, RK-17-2016-17, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar dle materiálu RK-17-2016-12, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 3 340 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-12.doc, RK-17-2016-12, př. 1, RK-17-2016-12, př. 2, RK-17-2016-12, př. 3

18. Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 vzdělávání, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a návrh rozpočtového opatření
J. Fialová sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. V průběhu jednání odešli L. Joukl, P. Piňos. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektové záměry dle materiálů RK-17-2016-18, př. 1, RK-17-2016-18, př. 2, RK-17-2016-18, př. 3 a RK-17-2016-18, př. 4;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři:
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B dle materiálu RK-17-2016-18, př. 1;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na přístavbu dílen pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-17-2016-18, př. 2;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na dostavbu budov v areálu Školního statku Humpolec dle materiálu RK-17-2016-18, př. 3;
 • zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve školách Střední průmyslová škola stavební Jihlava, Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-17-2016-18, př. 4;
 • zpracovat odhad nákladů na stavební úpravy pro krajské poradenské centrum a předložit radě kraje návrh na financování;
rozhoduje
zařadit novou akci „PPP a SPC Vysočina - krajské poradenské centrum“ do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, příloha M1  Školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1  Školství o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč - stavební úpravy v budově A a výstavba nové budovy na místě budovy B ve výši max. 194,7 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 134,7 mil. Kč plus 6 mil. Kč 10% ze způsobilých výdajů), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Přístavba dílny pro stavební obory pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 ve výši max. 26,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 3 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec ve výši max. 60 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 7 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Pořízení 3 center obnovitelných zdrojů energie ve výši max. 25,5 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 0,8 mil. Kč), pokud bude projekt vybrán k realizaci.
odpovědnost: OŠMS, OM, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-18.doc, RK-17-2016-18, př. 1, RK-17-2016-18, př. 2, RK-17-2016-18, př. 3, RK-17-2016-18, př. 4

19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením plynové horkovzdušné trouby pořízené v roce 1996, inventární číslo B136, pořizovací cena 1 059 481,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Jihlava dle materiálu RK-17-2016-19.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-19.doc

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0849/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 25 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-20.doc, RK-17-2016-20, př. 1, RK-17-2016-20, př. 2

21. Návrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového patření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 000 Kč u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 na financování lektora francouzského jazyka;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 000 Kč u Gymnázia Havlíčkův Brod, IČO 60126621 na financování lektora francouzského jazyka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-21.doc, RK-17-2016-21, př. 1

22. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace na účast na sportovním mistrovství žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-22.doc, RK-17-2016-22, př. 1, RK-17-2016-22, př. 2, RK-17-2016-22, př. 3, RK-17-2016-22, př. 4

23. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením čtyř darovacích smluv. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0852/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-17-2016-23, př. 1, RK-17-2016-23, př. 2, RK-17-2016-23, př. 3 a RK-17-2016-23, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-23.doc, RK-17-2016-23, př. 1, RK-17-2016-23, př. 2, RK-17-2016-23, př. 3, RK-17-2016-23, př. 4

24. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 5A a 5B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-17-2016-24, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2016 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-24.doc, RK-17-2016-24, př. 1

25. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy hodnotící komise pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0854/17/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Roman Ondrušek, Jan Burda, Ladislav Bárta a Martina Bártová;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-25.doc

26. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy nominační komise pro ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0855/17/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-17-2016-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-26.doc, RK-17-2016-26, př. 1

27. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-27, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání spočívající ve zvýšení části Ostatní činnosti podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce (ÚZ 00034) o částku 20 000 Kč při současném snížení části Ostatní záležitosti vzdělávání ostatní činnosti (ÚZ 00302) o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-27.doc, RK-17-2016-27, př. 1, RK-17-2016-27, př. 2

28. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 7 000 Kč;
 • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 7 000 Kč;
 • Střední průmyslovou školu Třebíč, IČO 66610702 o částku 7 000 Kč;
 • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 7 000 Kč;
 • Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 7 000 Kč;
 • Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 7 000 Kč;
 • Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, IČO 60126671 o částku 7 000 Kč;
určenou k pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu „Postav si svoje auto“ v obchodním centru CITYPARK v Jihlavě včetně mzdových nákladů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-28.doc

29. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu schválit řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací, škol a školských zařízení za rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-17-2016-29, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2015 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé škol a školských zařízení
termín: do 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-29.doc, RK-17-2016-29, př. 1

30. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/17/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-30.doc, RK-17-2016-30, př. 1, RK-17-2016-30, př. 2, RK-17-2016-30, př. 3, RK-17-2016-30, př. 4, RK-17-2016-30, př. 5, RK-17-2016-30, př. 6, RK-17-2016-30, př. 7, RK-17-2016-30, př. 8, RK-17-2016-30, př. 9, RK-17-2016-30, př. 10, RK-17-2016-30, př. 11, RK-17-2016-30, př. 12, RK-17-2016-30, př. 13, RK-17-2016-30, př. 14, RK-17-2016-30, př. 15, RK-17-2016-30, př. 16, RK-17-2016-30, př. 17, RK-17-2016-30, př. 18, RK-17-2016-30, př. 19, RK-17-2016-30, př. 20, RK-17-2016-30, př. 21, RK-17-2016-30, př. 22, RK-17-2016-30, př. 23, RK-17-2016-30, př. 24, RK-17-2016-30, př. 25, RK-17-2016-30, př. 26, RK-17-2016-30, př. 27, RK-17-2016-30, př. 28, RK-17-2016-30, př. 29, RK-17-2016-30, př. 30, RK-17-2016-30, př. 31, RK-17-2016-30, př. 32, RK-17-2016-30, př. 33, RK-17-2016-30, př. 34, RK-17-2016-30, př. 35, RK-17-2016-30, př. 36, RK-17-2016-30, př. 37, RK-17-2016-30, př. 38, RK-17-2016-30, př. 39, RK-17-2016-30, př. 40, RK-17-2016-30, př. 41

83. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele shora uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-17-2016-83, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, podle materiálu RK-17-2016-83, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-83.doc, RK-17-2016-83, př. 1, RK-17-2016-83, př. 2, RK-17-2016-83, př. 3

31. Příprava projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0861/17/2016/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu zpracování analýzy problematiky školního stravování a projektové žádosti „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-17-2016-31, př. 1, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvě č. 30_16_003.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-31.doc, RK-17-2016-31, př. 1, RK-17-2016-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 434 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2016;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 o částku 305 000 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddHS, OddŘLZ
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-32.doc, RK-17-2016-32, př. 1

33. Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci uvedeného individuálního projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0863/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ dle materiálů RK-17-2016-33, př. 1upr1RK-17-2016-33, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-33.doc, RK-17-2016-33, př. 1, RK-17-2016-33, př. 2

34. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámila radu kraje s návrhem stanovit plat ředitelce dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel navrhl odložit tento materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit na příštím zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-34.doc, RK-17-2016-34, př. 1, RK-17-2016-34, př. 2, RK-17-2016-34, př. 3

35. Informace o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, stanovení počtu zaměstnanců (snížení), rozpočtové opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí informaci o zachování či využití pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zachování či využití 11 dočasně schválených pracovních míst zařazených do struktury krajského úřadu, a to dle materiálů RK-17-2016-35, RK-17-2016-35, př. 1;
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 6. 2016 na 447 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 522 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 21 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 21 000 Kč;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 300 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 404 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 12 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 416 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
odpovědnost: Ř, OE, OddŘLZ, OddPKŽÚ, ORR, OSV, OŠMS, OAPŘ
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-35.doc, RK-17-2016-35, př. 1

36. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0865/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2016-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-36.doc, RK-17-2016-36, př. 1

37. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit změny uvedených akcí zařazených do rozpočtu kraje na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0866/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 2;
 • upřesnění názvu již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, příloze D -Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-17-2016-37, př. 1, odstavce č. 3;
bere na vědomí
aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-17-2016-37, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-37.doc, RK-17-2016-37, př. 1, RK-17-2016-37, př. 2, RK-17-2016-37, př. 3

38. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/152 Moravské Budějovice - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, dle materiálu RK-17-2016-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-38.doc, RK-17-2016-38, př. 1

39. Dohoda o převodu práv a povinností z investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství stavebním objektům „SO 402, 403, přeložky VN, NN, stavby „II/150 Havlíčkův Brod most ev. č. 150-025“, dle materiálu RK-17-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-39.doc, RK-17-2016-39, př. 1

40. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt silniční infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova Pocoucov ve výši 55 674 477,78 Kč o účelovou dotaci z ROP JV;
 • převod přijaté dotace ve výši 55 674 477,78 Kč ze zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova Pocoucov do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-40.doc

41. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0870/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uhradit částku 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, související s vratkou části dotace ve výši 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 26. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-41.doc, RK-17-2016-41, př. 1

42. Seznam linek drážní dopravy dle návrhu pro nabídkové řízení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0871/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam linek dle materiálu RK-17-2016-42, př. 1;
pověřuje
náměstka hejtmana Ing Libora Joukla jednáním se sousedními kraji z důvodu realizace nabídkového řízení;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, jednat se sousedními kraji z důvodu realizace nabídkového řízení.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor analýz, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-42.doc, RK-17-2016-42, př. 1

43. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-17-2016-43, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-43.doc, RK-17-2016-43, př. 1

K bodům 44 64, 66 - 69, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0873/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27. 10. 2015 a 2. 11. 2015, kterým bude řešeno snížení úplaty za zřízení věcného břemene z 30 000 Kč bez DPH na 6 000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-44.doc, RK-17-2016-44, př. 1, RK-17-2016-44, př. 2

45. Prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
Usnesení 0874/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k.ú. Střítež u Černovic a obec Černovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice Jindřichohradeckým místním drahám, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-45.doc, RK-17-2016-45, př. 1, RK-17-2016-45, př. 1a

46. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Menhartice
Usnesení 0875/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě části pozemku par. 1083/1 v k. ú. a obci Menhartice mezi Krajem Vysočina a obcí Menhartice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-46.doc, RK-17-2016-46, př. 1, RK-17-2016-46, př. 1a, RK-17-2016-46, př. 1b

47. Předání pozemků v k. ú. Budkov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0876/17/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-17-2016-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-47.doc, RK-17-2016-47, př. 1

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0877/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně převést nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2892/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 689 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 za kupní cenu 60 000 Kč;
 • úplatně nabýt nově utvořený pozemek dle geometrického plánu č. 2261-63/2014 par. č. 2922/4 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví firmy KOVO ROPÁK s.r.o., IČO 27679802, Rozsochy 129, 592 57 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-48.doc, RK-17-2016-48, př. 1

49. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Usnesení 0878/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nemocnice Jihlava rekonstrukce trafostanice TS2“ zhotoviteli: PSJ, a.s., Jihlava, Jiráskova č.p. 3960, č.o. 32, IČO: 25337220.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-49.doc

50. Darování pozemků v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0879/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 7416/8, par. č. 7416/10 a par. č. 7424/9 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7416/8 o výměře 422 m2, par. č. 7416/10 o výměře 549 m2 a par. č. 7424/9 o výměře 11 m2 oddělené z pozemků par. č. 7416/1 a par. č. 7424/1 dle geometrického plánu č. 2180-17/2015 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-50.doc, RK-17-2016-50, př. 1

51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 0880/17/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-51.doc, RK-17-2016-51, př. 1, RK-17-2016-51, př. 1a, RK-17-2016-51, př. 2, RK-17-2016-51, př. 3, RK-17-2016-51, př. 4, RK-17-2016-51, př. 5

52. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0881/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • zřídit služebnost stezky a cesty ve prospěch pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, na pozemku par. č. 703/1, ostatní plocha, vše v k.ú. obci Velké Meziříčí, za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o úplatném převodu pozemku par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a pozemku par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 703/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 527 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 702/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do pěti měsíců od podpisu kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 2 775 000 Kč v termínu do 31. 3. 2017;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu RK-17-2016-52, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-52.doc, RK-17-2016-52, př. 1, RK-17-2016-52, př. 2, RK-17-2016-52, př. 3

53. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0882/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o nájmu dle materiálu RK-17-2016-53, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Gymnázia Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-53.doc, RK-17-2016-53, př. 1, RK-17-2016-53, př. 2

54. Uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Předín
Usnesení 0883/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací na straně nájemce a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2554 v katastrálním území a obci Předín dle materiálu RK-17-2016-54, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby „Část VIII III/4026, III/4027 Předín průtah“,  na pozemku par. č. 2554 v katastrálním území a obci Předín dle materiálu RK-17-2016-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-54.doc, RK-17-2016-54, př. 1, RK-17-2016-54, př. 2

55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0884/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2016-55, př. 1 a RK-17-2016-55, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-55.doc, RK-17-2016-55, př. 1, RK-17-2016-55, př. 2

56. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0885/17/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2016-56, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-17-2016-56, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků dle materiálu RK-17-2016-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-56.doc, RK-17-2016-56, př. 1

57. Uzavření budoucí darovací smlouvy v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0886/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
 • úsek silnice II/128 od jižního napojení na nově navrženou obchvatovou komunikaci, dále průtahem obce Salačova Lhota k severnímu napojení na nově navržený obchvat včetně všech součástí a příslušenství a touto silnicí zastavěných částí pozemků par. č. 2382 a par. č. 2386,
 • úsek silnice III/1288 (komunikace vedoucí směrem na obec Mezilesí) - v části od stávající křižovatky silnic II/128 a III/1288 v uzlovém bodě 2313A40, km 8,801 provozního staničení sil. II/128 k napojení na nově navrženou obchvatovou komunikaci, včetně všech součástí a příslušenství v délce cca 220 bm a touto silnicí zastavěné části pozemku par. č. 2382
 • úsek silnice III/12419 (komunikace vedoucí směrem na obec Velká Černá) - v části od stávající křižovatky silnic II/128 a III/12419 v uzlovém bodě 2313A41, km 8,849 provozního staničení sil. II/128 po napojení na nově navržený obchvat, včetně všech součástí a příslušenství v délce cca 650 bm, a touto silnicí zastavěných částí pozemků par. č. 2400/1, par. č. 2400/5, par. č. 2400/6, par. č. 2400/7, par. č. 2400/8, par. č. 2400/9, par. č. 2400/10, par. č. 2400/11, par. č. 2400/12, par. č. 2400/13, par. č. 2400/14, par. č. 2400/15. par. č. 2400/16, par. č. 2400/17, par. č. 2400/20, par. č. 2400/21 a par. č. 2400/22,
 • část pozemku par. č. 2386 v současné době zastavěná silnicí II/128 u níž se předpokládá rekultivace,
vše k. ú. Salačova Lhota z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Salačova Lhota smlouvu o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnic II/128, III/1288 a III/12419 a těmito úseky silnic zastavěných pozemků v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-57, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-57.doc, RK-17-2016-57, př. 1, RK-17-2016-57, př. 2, RK-17-2016-57, př. 2a

58. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0887/17/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu, za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-17-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-58.doc, RK-17-2016-58, př. 1, RK-17-2016-58, př. 2, RK-17-2016-58, př. 3, RK-17-2016-58, př. 4

59. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Horní Kosov
Usnesení 0888/17/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-59.doc, RK-17-2016-59, př. 1, RK-17-2016-59, př. 2

60. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0889/17/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem par. č. 38/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v kat. území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-60.doc, RK-17-2016-60, př. 1

61. Změna usnesení 0297/07/2016/RK
Usnesení 0890/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0297/07/2016/RK tak, že v materiálu RK-07-2016-08, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7 se ve sloupci Úhrada bez DPH částka 55 000 Kč bez DPH nahrazuje částkou 30 600 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-61.doc

62. Změna usnesení 0447/10/2016/RK
Usnesení 0891/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0447/10/2016/RK tak, že v materiálu RK-10-2016-22, př. 2:
 • u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 se ve sloupci Úhrada bez DPH částka 4 176 Kč bez DPH nahrazuje částkou 730,80 Kč bez DPH;
 • u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 10, se par. č. 1303/1 nahrazuje par. č. 1340.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-62.doc

63. Změna usnesení 0524/11/2016/RK
Usnesení 0892/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0524/11/2016/RK tak, že v materiálu RK-11-2016-22, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7, se k.ú. Hněvkovice u Humpolce nahrazuje k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-63.doc

64. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Transformace Domova Háj I.
Usnesení 0893/17/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-64.doc, RK-17-2016-64, př. 1

66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT
Usnesení 0894/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Třebíč oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT“ dle materiálu RK-17-2016-66, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ECOREM a.s., Jemnice, Stará cesta 1127, 675 31, IČO 27724409 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Gymnázium Třebíč oprava střechy, rekonstrukce strojoven VZT“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-66.doc, RK-17-2016-66, př. 1, RK-17-2016-66, př. 2, RK-17-2016-66, př. 3

67. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce elektroinstalace
Usnesení 0895/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku akci „Gymnázium Žďár nad Sázavou rekonstrukce elektroinstalace“ dle materiálu RK-17-2016-67, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče EBM TZB, s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Gymnázium Žďár nad Sázavou rekonstrukce elektroinstalace“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-67.doc, RK-17-2016-67, př. 1, RK-17-2016-67, př. 2, RK-17-2016-67, př. 3

68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
Usnesení 0896/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava -  rekonstrukce vytápění, Školní“ dle materiálu RK-17-2016-68, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TOP TEAM, s.r.o., Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov, IČO 60826886 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „SŠ PTA Jihlava -  rekonstrukce vytápění, Školní“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-68.doc, RK-17-2016-68, př. 1, RK-17-2016-68, př. 2, RK-17-2016-68, př. 3

69. Záměr darování a prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0897/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr:
 • darování pozemku par. č. 995/3 ostatní plocha, o výměře 622 m2 a část pozemku par. č. 2429 dle návrhu geometrického plánu č. plánu 5998/39567/2016, označená jako nově vzniklý pozemek par. č. 2429/1, ostatní plocha, o výměře 1277 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč,
 • prodeje stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč,
na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-69.doc, RK-17-2016-69, př. 1, RK-17-2016-69, př. 2, RK-17-2016-69, př. 3

65. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu prodat část pozemku v k. ú. Velké Meziříčí městu Velké Meziříčí. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit materiál a po jeho dopracování jej znovu předložit radě kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-65.doc, RK-17-2016-65, př. 1, RK-17-2016-65, př. 1a, RK-17-2016-65, př. 1b

70. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-17-2016-70, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-70.doc, RK-17-2016-70, př. 1, RK-17-2016-70, př. 2

71. Smlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 3
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu dle materiálu RK-17-2016-71, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-71.doc, RK-17-2016-71, př. 1

72. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-17-2016-72, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2015 včetně návrhu na jeho rozdělení do peněžních fondů v rozsahu dle  materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
 • ředitelům Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-17-2016-72, př. 3;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2015 uvedených v materiálu RK-17-2016-72, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-72.doc, RK-17-2016-72, př. 1, RK-17-2016-72, př. 2, RK-17-2016-72, př. 3

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 5 740 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-17-2016-73, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-73, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-73.doc, RK-17-2016-73, př. 1, RK-17-2016-73, př. 2

74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina a jeho ukončení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projetky. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/17/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 381 187,63 Kč (14 105 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 448,89 Kč (829,75 €) v rámci projektu „Technická pomoc Vysočina“;
 • převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2016 na zvláštním účtu projektu „Technická pomoc Vysočina“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-74.doc, RK-17-2016-74, př. 1

75. Skutek roku 2015 - dary oceněným
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dary vítězům soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2016-75, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-75.doc, RK-17-2016-75, př. 1, RK-17-2016-75, př. 2, RK-17-2016-75, př. 3, RK-17-2016-75, př. 4

76. Projekt Central Europe Waste (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy daného projektu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/17/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Central Europe Waste dle materiálu RK-17-2016-76, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí a zemědělství spolupracovat s partnery projektu na přípravě projektové žádosti;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 962 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Central Europe Waste v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2016-76, př. 2.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 23. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-76.doc, RK-17-2016-76, př. 1, RK-17-2016-76, př. 2, RK-17-2016-76, př. 2a

V průběhu jednání odešli M. Hyský, P. Piňos. K bodům 81, 82, odboru kontroly, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

81. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - Fond Vysočiny
Usnesení 0905/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 422 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 18768/2016 ze dne 2. 3. 2016 spolku Kulturní Mosty z.s. se sídlem Vejmluvova 324/37, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČO 22891242.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-81.doc, RK-17-2016-81, př. 1, RK-17-2016-81, př. 2, RK-17-2016-81, př. 3

82. Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně - rozpočet Kraje Vysočina
Usnesení 0906/17/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 178 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 28109/2016 ze dne 30. 3. 2016 spolku Václav team, rybářský sportovní klub, z.s. se sídlem 674 01 Střítež č.p. 3, IČO 27051242.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2016-82.doc, RK-17-2016-82, př. 1, RK-17-2016-82, př. 2, RK-17-2016-82, př. 3

84. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 17/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 5. 2016, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Zdeněk Chlád               ……...……………………………………Petr Piňos               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 5. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz