Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-29

RK-17-2016-29.doc  RK-17-2016-29pr01.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-17-2016-29
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2015
Zpracoval O. Králík, H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v materiálu RK-17-2016-29, př. 1 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška ).
Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina předložily v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 14/15, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen Pravidla ), podklady ke schválení řádné účetní závěrky.
Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina předkládají účetní závěrky ke schválení zřizovateli v souladu s vyhláškou (zejména hlava II. této vyhlášky). Pro nastavení efektivnějších procesů kontroly účetních závěrek včetně jejich schvalování byla na Portálu PO vytvořena procesně orientovaná SW aplikace, která monitoruje schvalovací proces v průběhu celého cyklu (od zaevidování závěrky, kontroly zřizovatelským odborem až do konečného procesu schválení zřizovatelem). Aplikace umožňuje nastavit seznam schvalovaných dokumentů včetně zveřejňování vybraných dokumentů na Rejstříku příspěvkových organizací, který je určen pro veřejnost a umožňuje velmi přehlednou formou provádět jejich kontrolu před předložením ke schválení.
Pro velký objem schvalovaných dokumentů byla na Portálu PO vytvořena složka Účetní závěrky dostupná na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada, ve které jsou k dispozici účetní závěrky pro každou příspěvkovou organizaci vybraného odvětví a roku a to jak ve stavu před schválením v radě kraje, tak po schválení (s datem schválení a číslem usnesení).
Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina zpracovaly za rok 2015 zprávu o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací. Zpráva a tabulky zprávy jsou dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
Hospodaření příspěvkových organizací z odvětví školství skončilo za rok 2015 ziskem ve výši 13 206 623,84 Kč, z toho hlavní činnost 2 397 625,80 Kč a doplňková činnost 10 808 998,03 Kč. Žádná organizace nevykázala za rok 2015 ztrátové hospodaření.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl řádnou kontrolu dokladů předložených školami a školskými zařízeními a navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina schválila řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-17-2016-29, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení (§ 29 vyhlášky).
Radě Kraje Vysočina se dále navrhuje, vzít na vědomí předložené zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-17-2016-29, př. 1 za rok 2015 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví školství za rok 2015 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 dle dokladu Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
Odpovědnost OŠMS, ředitelé škol a školských zařízení
Termín do 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz